Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

  • 22.05.2024 15:14
  • 2726
Windows 11 Recall funksiýasynyň kömegi bilen “fotografiki ýada” eýe bolar

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin ulanyjynyň kompýuterdäki ähli hereketlerini yzarlamaga we ýazga almaga mümkinçilik berýän täze Recall funksiýasyny hödürledi. Bu barada 3Dnews habar berýär.

Recall kompýuteri “fotografiki ýatly” gurluşa öwrüp, ulanyjynyň eýýäm işleşen maglumatlaryny, faýllaryny we mazmunlaryny çalt tapmaga mümkinçilik berýär.
Funksiýa adam üçin mahsus bolan özboluşly assosiasiýany we gatnaşyklary döretmek üçin ulanyjynyň soraglaryna tebigy dilde düşünmäge mümkinçilik berýän emeli aňdan peýdalanýar.
Recall diňe neýron prosessor (NPU) bilen enjamlaşdyrylan öndürijilikli prosessora esaslanýan döwrebap kompýuterlerde işleýär. Şeýle-de, onuň işlemegi üçin 50 GB boş ýer bilen azyndan 250 GB göwrümli SSD gerek. 256 Gbaýt diskli kompýuterde Recall-yň maglumatlary ýazmagy üçin başdan 25 Gbaýt bölünip berler, bu hem maglumatlary üç aýyň dowamynda saklamaga mümkinçilik berer. Ulanyjy kompýuteriň sazlamalarynda maglumatlary saklamak üçin elýeterli ýeriň göwrümini giňeldip biler. Berlen ýer dolan ýagdaýynda köne maglumatlar awtomatiki usulda bozular.
Microsoft Recall tarapyndan indekslenen maglumatlaryň gizlin boljakdygyna we gurluşda ýerli derejede saklanjakdygyna wada berýär. Ulanyjy indeksirlemegi togtadyp, maglumatlary bozup ýa-da funksiýany doly öçürip biler.


22.06.2024 22:27
2554

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

16.06.2024 11:37
18176

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

04.06.2024 12:07
1233

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:48
4794

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...