Tbilisiniň telediňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy

  • 20.05.2024 22:52
  • 18840
Tbilisiniň telediňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy

18-nji maýda beýik türkmen şahyry we akyldar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli, Tbilisi şäher häkimligi Tbilisi teleýaýlym diňini Türkmenistanyň baýdagynyň reňki bilen yşyklandyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçihanasy habar berdi.

Tbilisi teleýaýlym diňi şäheriň ajaýyp görküni açýan Mtatsminda seýilgähiniň çäginde ýerleşýär. Ol Tbilisiniň nyşanlarynyň biri bolup, ony şäheriň ähli künjeginden diýen ýaly görmek mümkindir.
Tbilisi diňiniň Türkmenistanyň baýdagynyň reňkleri bilen yşyklandyrylmagy, şeýle hem 2024-nji ýylyň 17-nji maýynda Aşgabatda “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumynyň hem-de onuň çäklerinde gruzin şahyry Şota Rustaweliniň ýadygärliginiň açylmagy iki ýurduň doganlyk halklarynyň birek-birege bolan hormatyny we dostlugyny ýene bir gezek aýdyň tassyklaýar.
Tbilisi teleýaýlym diňi iki günüň dowamynda Türkmenistanyň baýdagynyň reňkleri bilen yşyklandyrylar.


düýn 09:41
15108

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4333

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6243

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9016

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...