Lego-dan “Ýyldyz söweşijilerindäki” kosmos gämisini düzmek boýunça dünýä rekordy täzelendi

  • 20.05.2024 22:47
  • 13608
Lego-dan “Ýyldyz söweşijilerindäki” kosmos gämisini düzmek boýunça dünýä rekordy täzelendi

Kanadaly oglan Lego-dan “Müňýyllyk laçyn” kosmos gämisini gurmak boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Ol 7,5 müňden gowrak detaldan ybarat bolan kosmos gämisiniň modelinden 7,5 sagatda baş çykardy. Gurnama işine Ginnesiň rekordlar kitabynyň wekilleri syn etdi.

Ontarionyň 21 ýaşly ýaşaýjysy Iwan Ýuwa ähli detallary biri-birine berkitmek üçin 7 sagat 36 minut 37 sekunt gerek boldy. Ol öňki rekorddan tas 3 sagat ir boldy.
Ýu Rekordlar kitabynyň wekilleri bilen söhbetdeşlikde hemişe “Ýyldyz söweşijileriniň” uly muşdagy bolandygyny, aýratynam, “Müňýyllyk laçyn” ýa-da “Ýyldyz weýran edijisi” ýaly kosmos gämileriniň dizaýnlaryny gowy görendigini gürrüň berdi.
Ýu wideoda Han Solonyň gämisini düzmäge ilkinji synanyşygynyň düşürilendigini belledi.
Gurluşyk prosesi onuň üçin diýseň gyzykly boldy, ýigit işe kellesi bilen “çümüp”, hatda wagtyň nähili çalt geçendigini-de duýmady: “Işiň ahyryna çenli barmaklarym we arkam agyrdy. Eger men haçan hem bolsa rekordy täzelemäge synanyşsam, maňa egilmezlik üçin beýik stol gerek bolar”.


şu gün 16:39
2515

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...

düýn 12:41
13798

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

düýn 09:21
19458

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...

16.06.2024 11:46
21664

Boýy bir metr bolan daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýip ykrar edildi

ABŞ-nyň Aýowa ştatyndan Kewin atly daniýa tohumly it dünýäniň iň beýik iti diýlip ykrar edildi. Bu barada Ginnesiň rekordlar kitabynyň web sahypasynda habar berildi. Itiň penjelerinden gerşine çenli beýikligi 97...