Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti talyplaryň arasynda «BMG-niň nusgasy» bäsleşigini geçirer

  • 19.05.2024 13:15
  • 4938
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti talyplaryň arasynda «BMG-niň nusgasy» bäsleşigini geçirer

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYYweÖU) Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «BMG: halkara parahatçylygy we ynanyşmak» diýen temasy boýunça «Birleşen Milletler Guramasynyň nusgasy» bäsleşigine gatnaşmak üçin haýyşnamalary kabul etmegi dowam edýär.

Bäsleşik BMG-niň Baş Assambleýasynyň 78-nji sessiýasynyň 63-nji plenar mejlisinde kabul edilen 2025-nji ýylyň «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Türkmenistanyň başlangyjy esasynda taryhy Kararnamanyň biragyzdan kabul edilmegi mynasybetli guralýar.
Bäsleşik Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde 28-nji maýda göni gatnaşmak arkaly iňlis dilinde geçiriler. Talyplaryň çykyş etjek mejlisiniň gün tertibine Durnukly ösüş maksatlary hem-de Energetika howpsuzlygy temalaryna degişli meseleler giriziler.
Bäsleşigiň öňýanynda, 27-nji maýda guramaçy ýokary okuw mekdep talyplar üçin «BMG-niň nusgasy» bäsleşigini geçirmegiň düzgünleri we iş tertibi, şeýle hem onuň mazmuny we gatnaşyjylaryň wezipeleri bilen baglanyşykly deslapky okuw maslahatyny geçirer.
Bäsleşigiň ýeňijileri oňa gatnaşyjylaryň özleriniň ses bermegi arkaly kesgitleniler hem-de üç ugurlar: «Iň oňat dilewar», «Iň oňat alypbaryjy» we «Tomaşaçylaryň saýlany» diýen ugurlar boýunça yglan ediler.
Bäsleşikde öz güýjüni synamak isleýän talyplar Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň saýtynda bellige alyş sowalnama doldurmalydyrlar. Bellige almak işleri 21-nji maýa çenli dowam eder. Goşmaça maglumatlary (+993 12) 39 85 64; (+993 63) 40 22 30 telefon belgiler hem-de arslancharyev17@sanly.tm elektron salgy boýunça alyp bolar.


11.06.2024 12:10
7359

ÝHHG talyp hakly magistr maksatnamasyna ýazylyşygy yglan etdi

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy gaýtadan dikeldilýän energetika boýunça talyp hakly magistr maksatnamasyna ikinji ýazylyşygy yglan etdi. Maksatnama Merkezi Aziýadan, Owganystandan we Mongoliýadan...

07.06.2024 22:55
11818

Hytaýda we Rumyniýada okamak isleýänleriň resminamalaryny kabul etmegiň möhleti uzaldyldy

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça we Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine...

05.06.2024 19:30
16224

Hytaýyň ýokary okuw mekdeplerine girmek üçin resminalary kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Hytaý Halk Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerine ýokary hünär bilimi (bakalawr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Hytaý Halk Respublikasynyň...

05.06.2024 19:23
10290

Rumyniýada okamaga isleg bildirýänleriň resminalaryny kabul etmek dowam edýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-2025-nji okuw ýyly üçin Rumyniýanyň ýokary okuw mekdeplerine hünär bilimi (bakalawr we magistr) maksatnamalary boýunça seçip alyş işini dowam edýär. Bu barada Magtymguly adyndaky...