Ogulgerek Berdimuhamedowa HHR-iň Başlygynyň maşgalasyny Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy

  • 18.05.2024 09:39
  • 25393
Ogulgerek Berdimuhamedowa HHR-iň Başlygynyň maşgalasyny Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy

17-nji maýda Aşgabatda Maslahat köşgünde “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat başlamazdan ozal, ýurdumyza gelen Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň başlygynyň orunbasary hanym Şen Ýueýue Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen we hytaý halklarynyň arasyndaky gatnaşyklaryň asyrlaryň jümmüşine uzap gidýän çuňňur taryhy-medeni köklerden gözbaş alýandygy bellenildi. Ogulgerek Berdimuhamedowa geçen ýyl Gurbanguly Berdimuhamedowyň Pekine amala aşyran iş saparynyň ähmiýetine ünsi çekdi.
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hytaý topragynda bildirilen myhmansöýerligiň ýokary derejesini belläp, hanym Şen Ýueýue bilen Pekinde geçirilen duşuşygy ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýtdy.
Pursatdan peýdalanyp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa myhmana Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuana we maşgala agzalaryna mähirli salamyny hem-de Türkmenistana gelip görmek baradaky çakylygy ýetirmek hakyndaky haýyş bilen ýüzlendi we olara iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.
Söhbetdeşligiň dowamynda türkmen halkynyň Milli Lideriniň agtyjagy geçen ýyl atasy bilen Hytaýda bolan pursatlarynda özüne panda gurjagynyň sowgat berlendigini, onuň özünde uly täsir galdyrandygyny we bu gurjagy ilki şekile geçirendigini hem-de şonuň esasynda keşde taýýarlandygyny aýtdy. Ol myhmandan taýýarlan işini HHR-iň Başlygy Si Szinpiniň maşgalasyna gowşuryp bermegini haýyş etdi.
Myhman zenan bu täsin sowgat hem-de Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasyna iberilen çakylyk üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, şu gezekki duşuşygyň özi üçin unudylmajak pursatlara baý bolandygyny aýtdy. Myhman ajaýyp sowgat üçin gyzjagaza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, ösüp gelýän nesliň köp zähmeti we sabyrlylygy talap edýän şeýle işi ýerine ýetirmäge başarnygynyň türkmen halkynyň gadymdan gelýän ýörelgeleriniň mynasyp derejede nesilden-nesle geçirilýändiginiň aýdyň güwäsidigini belledi.
Öz gezeginde, hanym Şen Ýueýue hem Ogulgerek Berdimuhamedowa ýadygärlik sowgat gowşurdy.
Soňra türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy agtyjagy Aýjeren bilen hormatly myhmanyň haýyşy boýunça onuň bilen surata düşdi.
Duşuşyk tamamlanandan soňra, Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa we Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw geňeşiniň Ählihytaý komitetiniň başlygynyň orunbasary Şen Ýueýue “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahata gatnaşdylar.


şu gün 11:53
2215

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

düýn 11:30
8631

Hytaýda kuwwaty 18 MWt bolan 260 metrlik ýel turbinasy peýda boldy

Hytaý 18 MWt kuwwaty bolan dünýäniň iň güýçli deňiz ýel turbinasyny gurmagy tamamlady. Dongfang Electric Corporation kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen täze gurnama ýylda 72 GWt arassa energiýa öndürmäge ukyply...

18.06.2024 16:46
9520

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
18943

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...