Singapurda 20 ýyldan soň täze premýer-ministr wezipä girişdi

  • düýn 07:17
  • 3090
Singapurda 20 ýyldan soň täze premýer-ministr wezipä girişdi

Lourens Wong Singapuryň dördünji premýer-ministri hökmünde kasam kabul edip, wezipä girişdi. Bu soňky 20 ýylda ýurduň ýolbaşçylygynyň ilkinji gezek çalşylmagydyr diýip, CNA portaly habar berýär.

Şeýlelikde, 51 ýaşly Wong uly ministr hökmünde Ministrler Kabinetinde galjak 72 ýaşly Li Sýanlunyň ornuny resmi taýdan çalyşdy. Wong iňlis, malaý we hytaý dillerinde çykyş edip, köpmilletli Singapuryň bitewilik ýörelgelerinden ugur almaga ygrarlydygyny görkezdi.

“Şu günki gün diňe bir häkimiýetiň çalyşmagy bilen däl, eýsem nesilleriň çalyşmagy bilen belli bolar. Men ýurt garaşsyzlygyny alandan soň doglan Singapuryň ilkinji premýer-ministri. Meniň neslimiň taryhy – bu garaşsyz Singapuryň taryhy” – diýip, Wong belledi. 


18.04.2024 15:58
9325

Singapur işgärlere dört günlük iş hepdesini talap etmäge ygtyýar berýär

Singapurdaky işgärler indi iş berijilerinden dört günlük iş hepdesine geçmegi talap edip bilerler. SCMP-iň berýän habaryna görä, Adalatly we ösüşli işe ýerleşdiriş tejribesi ugrundaky üçtaraplaýyn bileleşik tarapyndan...

23.01.2024 13:12
1986

Türkmenistanyň we Singapuryň söwda-senagat edaralarynyň duşuşygy geçirildi

Ýakynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň hem-de Singapur döwletiniň Söwda we Senagat ministrliginiň wekilleriniň arasynda  wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Metbugat...

16.09.2023 09:11
11637

Serdar Berdimuhamedow Singapuryň Prezidentini wezipesine girişmegi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Tarman Şanmugaratnama Singapur Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişmegi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Serdar Berdimuhamedow şu mümkinçilikden peýdalanyp,...

02.09.2023 10:45
10276

Singapurda täze Prezident saýlandy

Singapuryň prezident saýlawlarynda ýurduň premýer ministriniň öňki orunbasary Tarman Şanmugaratnam ýeňiji boldy. Bu barada The Straits Times neşiri habar berýär. Neşiriň maglumatlaryna görä, Şanmugaratnam sesleriň 70...