“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

  • 15.05.2024 12:22
  • 13862
“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

Awtoulagyň üçin dogry ýagy saýlap almaklyk – onuň uzak wagtlap bökdençsiz hereket etmegini kepillendirip biler. Türkmenistanda ulanyş şertleri göz öňünde tutulyp işlenip düzülen ýokary hilli “Şir ýag” çalgy ýaglary türkmen sürüjileri üçin amatly bahadan ýokary hile geçmek üçin ýerine düşen teklip bolup biler.


«Şir ýag» awtoulagyň ýokary öndürijiligini, goragyny hem-de ygtybarlylygyny üpjün etmek maksady bilen, ösen tehnologiýalary ulanmak arkaly işlenip taýýarlanan önümleriň giň toplumyny hödürleýär.
Ýolagçy awtoulaglarynyň we ýeňil ulaglaryň hereketlendirijileri üçin niýetlenen täze «Şir Ýag» çalgy önümleri özünde şulary jemleýär:
PLUS SL 10W40 we PLUS SN 10W40 — bu ýokary hilli ýarym sintetiki motor ýaglary bolup, benzin we dizel hereketlendirijileriniň möwsümleýin goragyny we ýokary öndürijiligini üpjün edýär. Motor ýaglary -20° C-den +45° C çenli giň temperatura aralygynda öz häsiýetli aýratynlyklaryny saklamaga ukyplydyr.
PLUS SL 10W40 we PLUS SN 10W40 göni inžektorly ýolagçy awtoulaglarynda (GDI) we/ýa-da katalitik neýtralizator bilen enjamlaşdyrylan, şeýle hem ýeňil söwda awtoulaglarynda ulanylyp bilner. Mundan başga-da, olar köne hereketlendirijili awtoulaglar üçin örän amatlydyr.
PLUS SN 5W40 we PLUS SN 5W30 — ýokary tehnologiýaly doly sintetiki motor ýaglary bolup, häzirki zaman täze benzin we dizel hereketlendirijileri üçin deňsiz-taýsyz goragy hem-de ýokary öndürijiligi üpjün edýär. Çalgy ýaglary hereketlendirijiniň könelmeginden, poslama we depozit emele gelmeginden ygtybarly goraýar.
PLUS SN 5W40 we PLUS SN 5W30 öz häsiýetli aýratynlyklaryny uzak wagtlap saklaýar, bu bolsa ýag çalşygynyň aralyklaryny uzaltmaga mümkinçilik berýär. Temperatura diapazony: -30° C-den + 45° C bolýar.


«Şir ýag» zawody şu ýylyň mart aýynda Lebap welaýatynda dabaraly ýagdaýda açyldy. Zawodda awtoulaglaryň we ýük awtoulaglarynyň hereketlendirijileri, transmissiýalary, oba hojalyk tehnikalary, gidrawlik ulgamlary hem-de senagat maksatlary üçin niýetlenen 25 görnüşli çalgy ýagy çykarylýar.


«Şir ýag» motor ýaglaryny 1 litrlik amatly gaplarda hem satyn alyp bolýar. Bu ýag derejesi zalyp durýan ulagy ýag bilen üpjün etmegiň iň oňat çözgüdidir, sebäbi uly kanistr üçin artykmaç pul tölemek zerurlygy bolmaýar.
«Şir ýag» çalgy ýaglarynyň Türkmenistandaky bu ugra ýöriteleşdirilen dükanlaryň ählisinde bar.
Salgysy: Aşgabat ş., Täçmämmet Suhangulyýew köçesi, 43-nji jaý;
Telefon:
+99361 41 32 72;
Веб-сайт: siryag.com


16.05.2024 16:26
6392

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
18450

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3254

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...

15.05.2024 12:09
8634

Aşgabatdaky “Telekeçiler mekdebi” gümrük düzgünlerine degişli 12 sagatlyk hünär okuwlaryny guraýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Telekeçiler mekdebi” Aşgabat şäherinde telekeçiler üçin täze "Telekeçilikde gümrük işleriniň esaslary” hünär okuwyny guraýar. 12 sagatlyk bu hünär okuwynyň...