Aşgabatdaky “Telekeçiler mekdebi” gümrük düzgünlerine degişli 12 sagatlyk hünär okuwlaryny guraýar

 • 15.05.2024 12:09
 • 8634
Aşgabatdaky “Telekeçiler mekdebi” gümrük düzgünlerine degişli 12 sagatlyk hünär okuwlaryny guraýar

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň “Telekeçiler mekdebi” Aşgabat şäherinde telekeçiler üçin täze "Telekeçilikde gümrük işleriniň esaslary” hünär okuwyny guraýar.

12 sagatlyk bu hünär okuwynyň (seminaryň) diňleýjileri:

 • - Türkmenistanda telekeçilikde gümrük işlerine degişli kada-kanun üpjünçiligi;
 • - Gümrük kodeksine girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar;
 • - gümrük işlerindäki täzelikler;
 • - daşary söwdany ösdürmekde ykdysady-gümrük düzgünleri;
 • - gümrük tölegleri we ş.m. barada bilim alarlar.

Hünär okuwy Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky Okuw merkeziniň ýokary hünärli, tejribeli mugallymlary tarapyndan alnyp barlar.
TSTB-niň “Telekeçiler mekdebinde” telekeçilikde gümrük işleriniň esaslaryndan başga-da, Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ygtyýarnamalandyrylan şu aşakdaky okuwlar guralýar:

 • - Buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary.
 • - 1C buhgalter hasaby.
 • - Işgär iş dolandyryjylyk we arhiw işi.
 • - 1C programma boýunça işgärleri dolandyrmak (kadr).
 • - Gid-terjimeçi.
 • - Kompýuter sowatlylygy – I, II, III dereje.
 • - Topograf (elektron tahometrleri we niwelirleri gurluşyk ulgamynda ulanmak).
 • - Sanly marketing we sanly mahabat.

Hünär okuwyny üstünlikli tamamlan diňleýjilere şahadatnama berler.
Hasaba almak we goşmaça maglumatlar üçin telefon belgisi:
+99312 22-88-38; 22-71-37 (Aşgabat şäheri).


16.05.2024 16:26
6392

KIBERone we AMAkids bilim merkezleri okuwlaryna maý aýynyň ahyryna çenli 20% arzanlaşyk yglan etdi

Programmirleme boýunça KIBERone halkara mekdebi we çaganyň ösüşi boýunça okuwlara ýöriteleşen AMAkids merkezi maý aýynyň ahyryna çenli islendik saýlanan ugra 20% arzanlaşyk yglan edýär. KIBERone-da programmirleme...

16.05.2024 14:47
18450

«Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

16.05.2024 14:42
3254

17-19-njy maýda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlar

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 17.05.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.05.2024 «Magtymguly köňül guşy» 19:00; 19.05.2024 «Söýgi durmuşyň görnüşi» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly...

15.05.2024 12:22
13862

“Şir ýag” Türkmenistanyň şertlerine uýgunlaşdyrylan motor ýaglaryny hödürleýär

Awtoulagyň üçin dogry ýagy saýlap almaklyk – onuň uzak wagtlap bökdençsiz hereket etmegini kepillendirip biler. Türkmenistanda ulanyş şertleri göz öňünde tutulyp işlenip düzülen ýokary hilli “Şir ýag” çalgy ýaglary...