UEFA Ýewro – 2024-de kapitan hökmünde meýdança oýunçylaryny bellemegi maslahat berýär

  • 15.05.2024 06:56
  • 11390
UEFA Ýewro – 2024-de kapitan hökmünde meýdança oýunçylaryny bellemegi maslahat berýär

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň Birleşiginiň (UEFA) eminlik meseleleri boýunça müdiri Roberto Rozetti milli ýygyndylara 2024-nji ýylyň Ýewropa çempionatynda topar kapitany hökmünde meýdança oýunçylaryny saýlamagy maslahat berdi. Bu barada RIA Nowosti belleýär.

Bu ýaryş 14-nji iýundan 14-nji iýul aralygynda Germaniýada geçiriler.
Rozetti UEFA-nyň saýtynda ýerleşdirilen hatda, Ýewro-2024 ýaryşynda eminler bilen toparlaryň arasyndaky gatnaşygy gowulandyrmak üçin toparyň kapitanynyň emin bilen gürleşjek ýeke-täk oýunçy bolmalydygyny belleýär.

“Diňe eminiň kararyny maslahatlaşmak isleýän topar kapitany onuň ýanyna barmalydyr. Kapitan topardaşlarynyň emini hormatlamagyna, araçägi saklamagyna we onuň daşyny gabamazlygyna jogap berýär. Kapitanyň roluny ret edýän we/ýa-da sylamazçylyk ýa-da närazylyk alamatlary bilen emine golaýlaşýan islendik topar agzasy sary duýduryş bilen jezalandyrylar. Eger kapitan derwezeban bolsa we waka meýdançanyň beýleki bir tarapynda bolup geçse, onda onuň roluny ýerine ýetirip biljek oýunçyny bellemek gerek” – diýip, ol belledi.

Şeýle-de, ol 22 adam daşyny gurşap alanda eminlere çözgüdi düşündirmegiň kyn bolýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Şeýle wakalar aragatnaşyň bozulmagyna getirip biler. Rozetti eminlere kapitanlar bilen gürrüňdeşlikde aç-açan bolmagyň tabşyryljakdygyny hem aýtdy, bu, öz gezeginde, taraplaryň arasynda ynam atmosferasyny döreder.


düýn 23:50
10298

Mbappe Parižde 250 adamlyk hoşlaşyk agşam naharyny gurnady. Çagyrylanlaryň içinde Makron hem bar

"PSŽ-niň" hüjümçisi Kilian Mbappe Parižiň merkezinde 250 adamlyk agşam naharyny gurnap, klub we şäher bilen hoşlaşdy. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron hem bardy, ýöne döwlet...

düýn 13:55
16771

Mbappe 520 müň ýewro berip Peläniň portretini aldy. Onuň başlangyç bahasy 5 müň ýewrody

Fransiýaly futbolçy Kilian Mbappe haýyr-sahawat auksionynda (bäsleşikli söwda) ady rowaýata öwrülen braziliýaly futbolçy Peläniň portretini satyn aldy. Ol kartina üçin 520 müň ýewro töledi diýip, RMC Sport habar...

düýn 12:21
6176

“Liwerpul” klubuň baş tälimçisi wezipesine Arne Sloty belledi

Angliýanyň “Liwerpul” futbol kluby niderlandiýaly hünärmen Arne Slotuň toparyň baş tälimçisi wezipesine bellenendigini resmi taýdan yglan etdi. 45 ýaşly tälimçi Angliýada işlemäge ygtyýarnama alandan soň, 2024...

20.05.2024 22:07
7800

FIFA tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek VAR-a ýüz tutmaga rugsat berer

FIFA-nyň Prezidenti Janni Infantino eminlere wideokömek ulgamyny (VAR) ulanmagyň düzgünlerine giriziljek üýtgeşmeler barada habar berdi. Üýtgeşmelere laýyklykda, tälimçilere oýnuň dowamynda iki gezek jedelli ýagdaýlary...