Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

  • 14.05.2024 14:10
  • 9070
Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu barada ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň maglumat we medeniýet bölüminde habar berdiler

Çäräni açmak üçin Daşoguza ilçi Mettýu Klimow bardy.

"ABŞ-nyň ilçihanasy Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilýän wagtynda bu kitap ýarmarkasyny geçirmek üçin Türkmenistanyň Hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmekden hoşallyk duýýar. Gowy kitap - bu ýoldaş, biziň dostumyz bolýar" diýip, ilçi belledi.

Şeýle hem ilçi Klimow ABŞ-nyň ilçihanasynyň adyndan kitaphana minnetdarlyk nyşany hökmünde iňlis dilini öwrenmek boýunça okuw materiallarynyň ýygyndysyny gowşurdy.
Ýarmarkada ABŞ-nyň ilçihanasy tarapyndan türkmen diline terjime edilen amerikan edebiýatynyň birnäçe nusgawy eserleri hem sergilendi. Häzirki wagta çenli ABŞ-nyň ilçihanasy amerikan edebiýatyndan 14 sany nusgawy eseriň iňlis-türkmen iki dilli görnüşlerini çap etdi. Bu bolsa şol eserleri türkmen okyjylary  üçin has elýeterli edýär. Dowam edýän başga bir kitap hyzmatdaşlygynyň çäginde, "Medeni mirasy gorap saklamak boýunça Ilçileriň gaznasy" (AFCP) maksatnamasy häzirki wagtda Magtymgulynyň döwründen birnäçe golýazmany dikeltmek üçin iş alyp barýar.


düýn 23:59
16685

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, duýgudaşlyk bildirdi

21-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna gelip, goňşy ýurduň wekillerine...

düýn 15:57
9797

Aşgabadyň kinoteatrlary we Sirki dynç günlerini gyzykly geçirmäge çagyrýar

Türkmenistanyň Döwlet sirki paýtagtyň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin gyzykly sirk çykyşyny taýýarlaýar. Ol 26-njy maýda geçirilip, 18:00-da başlar. Çykyş programmasy dünýä belli “Galkynyş” toparynyň ahalteke atlary...

düýn 15:22
8608

Türkmenistan we RF Puşkin adyndaky teatryň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar

Russiýa we Türkmenistan Aşgabatda A.S.Puşkin adyndaky drama teatrynyň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar. Bu barada TASS agentliginiň žurnalistlerine RF-niň medeniýet ministriniň orunbasary Andreý Malyşew...

20.05.2024 22:52
16375

Tbilisiniň telediňi Türkmenistanyň baýdagynyň reňklerinde yşyklandyryldy

18-nji maýda beýik türkmen şahyry we akyldar Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna, şeýle hem Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli, Tbilisi şäher häkimligi Tbilisi...