TikTok emeli aň tarapyndan döredilen wideolary bellik edip başlar

  • 13.05.2024 22:55
  • 10496
TikTok emeli aň tarapyndan döredilen wideolary bellik edip başlar

TikTok emeli aňyň (AI) kömegi bilen döredilen wideolar üçin awtomatiki bellik funksiýasynyň girizilendigini habar berdi. Täzelik aç-açanlygy ýokarlandyrmak we dezinformasiýa (ýalan maglumatyň ýaýradylmagy) garşy göreşmek üçin niýetlenen diýip, Reuters habar berýär.

Bu funksiýanyň kömegi bilen, platforma AI tarapyndan döredilen kontenti tanar we oňa ýörite bellik goşar, munuň üsti bilen ulanyjylar kontenti aňsatlyk bilen tapawutlandyryp biler.
Bu başlangyç dezinformasiýany ýaýratmak ýa-da adamlary ýoldan azaşdyrmak üçin ulanylyp biljek "deepfake-ler", ýagny AI tarapyndan döredilen real wideolar baradaky aladalaryň artmagyna jogap bolýar.
TikTok-yň beýanynda şeýle diýilýär: "AI ajaýyp döredijilik mümkinçiliklerini açýar, ýöne ulanyjylara kontentiň AI tarapyndan döredilendigi aýdylmadyk ýagdaýynda, olary bulaşdyryp ýa-da ýolundan azaşdyryp biler".
Kompaniýa haýsy AI platformalarynyň awtomatiki belliklere sezewar ediljekdigini mälim etmedi, ýöne Google, OpenAI, Adobe we Microsoft-yň, eýýäm şuňa meňzeş çäreleri durmuşa geçiren, kontentiň döreýşi we hakykylygy koalisiýasynyň (C2PA) agzalarydygyny belläp geçdi.


18.05.2024 16:22
3617

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýükläp başladylar

TikTok-da dowamlylygy bir sagada çenli bolan wideolary ýüklemek mümkinçiligi synagdan geçirilip başlandy. Bu barada sosial ulgamyň eýesi bolan Hytaýyň ByteDance kompaniýasyna salgylanyp, TechCrunch habar berýär...

17.05.2024 13:34
3359

OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýär

OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýändigini mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär. “Men tas on ýyldan soň OpenAI-den gitmek kararyna geldim. Meniň üçin siz bilen bilelikde...

11.05.2024 17:53
6653

ChatGPT-iň "atasy": Emeli aň hakykatdanam köp adamy işsiz goýar

OpenAI-ny esaslandyryjy we ChatGPT-ni döredijileriň biri bolan Sem Altman emeli aňyň (AI) ýakyn wagtda iş ýerleriniň azalmagyna sebäp bolup biljekdigi baradaky howatyrlanmanyň esassyz däldigini aýtdy. Altman: "Häzir...

10.05.2024 14:05
6794

TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

TikTok-yň ýolbaşçylygy we sosial ulgamyň eýesi ByteDance amerikan kazyýetine hytaý kompaniýasyny platformany satmaga ýa-da ony Birleşen Ştatlaryň çäklerinde gadagan etmäge borçlandyrýan kanuny ýatyrmak haýyşy bilen...