Gündäki äpet tegmil has ulalyp, ýönekeý göz üçin elýeterli boldy

  • 10.05.2024 21:16
  • 15810
Gündäki äpet tegmil has ulalyp, ýönekeý göz üçin elýeterli boldy

Umman we atmosfera gözlegleriniň milli edarasynyň kosmos howasyny çaklama merkeziniň (SWPC NOAA) amerikaly alymlary Gündäki güýçli partlamalaryny dowam etdirýän äpet tegmil AR3664-üň ulalandygyny bellediler. Bu meýdanyň ululygy 200 müň kilometre ýetdi, bu bolsa Ýerden 15 esse giňdir diýlip, ylmy edaranyň resmi saýtynda habar berilýär.

Bu AR3664-i Ýeriň üstünden ýörite optiki gurallary ulanmazdan hem görüp bolýandygyny aňladýar. Hünärmenler ýyldyza göze şikes ýetmeginiň öňüni almak üçin diňe gara yşyk filtrleri arkaly seretmelidigini ýatladýarlar.
AR3664 güýçli partlamalary döretmegini dowam etdirýär. Gündäki soňky partlama 9-njy maýda Aşgabat wagty bilen 14:13-de bolup geçdi. Oňa iň ýokary X klasy berildi, onuň kuwwaty bolsa 2,2 bal boldy.
Alymlaryň aýtmagyna görä, Gündäki AR3664 tegmili ululygy boýunça 1859-njy ýylyň Kerrington tegmili bilen bäsleşip biler. Ol Ýeriň taryhynda iň güýçli Gün tupanyny ýüze çykardy, bu hem Kubada, Gawaýide we beýleki ekwatorial sebitlerde polýar şöhlelenmelerini döretdi.


13.05.2024 17:34
20223

Soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasy tehnika zyýan ýetirmedi, ýöne asmany dürli reňke boýady

11-nji maýda soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasynyň hasaba alnandygyna garamazdan, ol elektrik ulgamlarynyň, aragatnaşyk ulgamlarynyň we hemralaryň işinde düýpli bökdençliklere sebäp bolmady. Bu barada The...

10.05.2024 12:58
14431

11-nji maýda Ýere soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasy aralaşyp biler

Şenbe güni, 11-nji maýda Ýerde soňky 20 ýylda iň güýçli (G5) magnit hadysasy bolup biler. Bu barada RIA Nowosti agentligi Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Kosmos barlaglary institutynyň Gün astronomiýasy barlaghanasynyň...

08.05.2024 23:22
7096

Magnit tupanlary: Iki hepdäniň içinde Günde alty sany güýçli alawlama bolup geçdi

Çarşenbe güni irden Günüň üstünde iki sany güýçli X1.0 alawy hasaba alyndy, bu klasa degişli alawyň sany iki hepdäniň içinde alta ýetdi diýip, Amaly geofizika institutyna (IPG) salgylanýan TASS habar berýär. Çeşmäniň...

03.05.2024 14:51
15588

Ýerde magnit hadysasy ep-esli güýçlendi

Ýerde magnit hadysasynyň güýji soňky sagatlar ep-esli artyp, G3 derejesine ýetdi. Bu barada Amaly geofizika institutynyň kosmos howasyna gözegçilik merkezine salgylanyp, TASS habar berýär. Häzirki wagtda Gündäki...