Serdar Berdimuhamedow Ýaşlyk şäherçesinde suw arassalaýjy desgany açdy

  • 08.05.2024 22:15
  • 18533
Serdar Berdimuhamedow Ýaşlyk şäherçesinde suw arassalaýjy desgany açdy

Şu gün, 8-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Ýaşlyk şäherçesinde ýerleşýän, kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 müň kub metr bolan suw arassalaýjy desga açyldy.

Döwlet Baştutany suw arassalaýjy desgasynyň edara binasynda ýerleşýän Dolandyryş merkezine baryp, Merkeziň işi bilen tanyşdy. Onuň işi toplumyň beýleki bölümleriniňki ýaly, doly awtomatlaşdyrylandyr.
Merkezde arassalanan agyz suwuny desgadan bellenen möçberlerde ibermek we zerurlyga görä iberilişi kadalaşdyrmak ýaly çözgütler kabul edilýär. Toplumyň düzümine girýän barlaghana suwy arassalamak üçin ulanylýan himiki reagentleriň bellenen kadalara laýyklykda taýýarlanylyşyna (alýuminiý sulfat we gipohlorit natriý erginlerini garmak) gözegçilik edilýär.
Döwlet Baştutany düwmä basyp, täze desgany ulanylyşa girizdi.
Täze toplum ýurdumyzyň we daşary ýurt önüm öndürijileriniň ýöriteleşdirilen döwrebap enjamlary bilen üpjün edildi. Suw Garagum derýasyndan howdana iberilýär we bu ýerde tebigy taýdan çökdürilýär. Soňra ýörite gözeneklerden geçirilip mehaniki taýdan süzülýär. Soňra bolsa suw sorujy bekedinden turba geçirijiler arkaly suw arassalaýjy desgasyna iberilýär we bu ýerde kaskad howalandyrma desgasy arkaly kislorod bilen baýlaşdyrylýar, şeýle hem demir we magniý ýaly minerallardan arassalanýar. Soňra suw himiki usul bilen arassalanylýar we suw sorujy enjam bilen  çäge hem-de kömür  süzgüçlerinden süzülýär.

Süzülen we doly arassalanan agyz suwy natriý gipohloridi bilen zyýansyzlandyrylyp, dört sany arassa suw howzuna berilýär. Arassa agyz suwy Ýaşlyk şäherçesine, şeýle hem onuň ýakynyndaky obalara iberilýär. Mundan başga-da, suw sorujy enjamlar bilen arassa agyz suwy Gäwers obasyna we onuň töweregindäki ilatly ýerlere iberilýär.

Ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen, suw arassalamagyň dowamynda emele gelen çökündiler ýörite enjamlar, şol sanda guratmak we goýaltmak üçin niýetlenen dekanter enjamy arkaly zyýansyzlandyrylýar.
Bellenilişi ýaly, bu suw desgasy daşary ýurtlardan getirilen enjamlar bilen enjamlaşdyrylandyr. Hususan-da, Germaniýanyň «Hach lange» kompaniýasynyň enjamy  suwuň düzümindäki hlor, azot, kükürt, marganes, demir, alýumin ýaly maddalaryň derejesini ölçemäge, suwuň gatylygyny kesgitlemäge we 50-den gowrak barlaglary amala aşyrmaga mümkinçilik berýär, Rumyniýanyň «Hanna industries» kompaniýasynyň enjamy  suwuň bulanyklyk derejesini ölçeýär, Hytaýyň «Hanhua faithful import» kompaniýasynyň «SH2» kysymly gyzdyryjy we magnetik garyşdyryjy enjamy  himiki elementleri taýýarlamak we eredip garyşdyrmak işi  ýerine ýetirýär, şeýle hem Türkiýede we  Polşada  öndürilen enjamlar arkaly suwuň agyrlygy we elektropotensial wodorod geçirijiligi ölçenilýär.
Serdar Berdimuhamedow “Ahalwelaýatagyzsuw” birleşiginiň ýolbaşçysyna pudak üçin niýetlenen täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy.


düýn 23:33
1786

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
2484

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...

düýn 13:50
4473

Eýranyň işewür wekiliýeti Aşgabada geldi

27-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Eýran Yslam Respublikasynyň işewür wekiliýetiniň agzalary bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär. Wekiliýeti...

düýn 13:44
4817

Raşid Meredow Astanada Gazagystanyň daşary işler ministri bilen duşuşdy

27-nji maýda Astanada Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň wise-premýeri, daşary işler ministri Raşid...