Dubaý dünýäde iň uly emeli tokaýy ösdürip ýetişdirer: kenar ýakasynyň 72 km ugrunda 100 million agaç oturdylar

  • 06.05.2024 15:06
  • 22700
Dubaý dünýäde iň uly emeli tokaýy ösdürip ýetişdirer: kenar ýakasynyň 72 km ugrunda 100 million agaç oturdylar

Dubaýda kenar ýakasynyň ugry bilen 72 kilometre uzap gidýän dünýäde iň uly emeli tokaý peýda bolar.

Dubai Mangroves (“Дубайские мангровые леса”) diýlip atlandyrylýan bu taslama 100 million mangr agajynyň ekilmegini göz öňünde tutmak bilen, deňiz otlaryny we merjen gaýalaryny gowulandyrar, 10 000 iş ornuny döreder we sebitde ekosyýahatçylygyň ösmegine ýardam eder diýlip garaşylýar.
Kömürturşy gazyny siňdirmäge ukyplydygy bilen at alan mangr jeňňelligi  howanyň üýtgemegine garşy göreşde möhüm rol oýnap, ýylda 1,23 million tonna CO2-ni özüne siňdirer, bu 260 000 sany benzinli awtoulagyň zyýanly zyňyndysyna deňdir.
Tokaýyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin AI tehnologiýalary, emeli hemralar we dronlar ulanylar. Taslamanyň çäginde eko-ýodalary, welosiped we ylgaw ýollaryny, kenar dynç alyş zolagyny, seýilgähleri we birnäçe eko-merkezi döretmek meýilleşdirilýär.
Taslama ýerli Urb kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülýär, onuň durmuşa geçirilip başlanmaly wagty entek habar berilmedi.


16.05.2024 07:04
7766

Energetika ministrligi, «Türkmengaz» we GIZ "ýaşyl" ösüş ugrunda Ähtnama gol çekdiler

14-nji maýda Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň...

11.05.2024 18:32
15544

Islandiýada dünýäde iň uly atmosferany arassalaýyş zawody işe girizildi

Islandiýada Ýeriň atmosferasyny hapalaýjy maddalardan arassalamak boýunça dünýäde iň uly zawod işläp başlady. Bu barada ixbt.com habar berýär. Mammoth atly fabrika atmosferadan kömürturşy gazyny göni tutýan ikinji...

03.05.2024 14:37
19987

Garagum derýasynda suwuň derejesini ölçemek we hasabyny ýöretmek üçin awtomatik ulgam işe girizildi

2-nji maýda Aşgabat şäheriniň töwereginde Garagum derýasynyň suw mukdaryny hem-de derejelerini ölçemek üçin suwuň hasabyny ýöredýän täze awtomatlaşdyrylan ulgam dabaraly ýagdaýda ulanyşa girizildi. Ol Türkmenistanyň...

01.05.2024 12:10
7292

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň suw hojalyk meseleleri maslahatlaşyldy

30-njy aprelde Aşgabatda “Arçabil” myhmanhanasynda Suw serişdeleri we daşky gurşaw boýunça sebit taslamasyny (WAVE) durmuşa geçirmegiň çäklerinde Ýer ýüzüni goramagyň gününe gabatlanyp, Merkezi Aziýa ýurtlarynyň...