Ýaponiýanyň parlamentarileri üç günlük sapar bilen Türkmenistana geler

  • 02.05.2024 21:27
  • 2871
Ýaponiýanyň parlamentarileri üç günlük sapar bilen Türkmenistana geler

Ýapon-türkmen Parlamentara dostluk toparynyň başlygy Toşiaki Endonyň ýolbaşçylygyndaky ýapon parlamentiniň wekiliýeti 12-14-nji maýda Türkmenistana sapar bilen geler. Bu barada 1-nji maýda Ýaponiýanyň ilçisi Hiroşi Sasakiniň Türkmenistanyň Mejlisiniň wekilleri bilen duşuşygynda belli boldy diýip, Türkmenistanyň Mejlisiniň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda parlamentara dostluk toparynyň çäklerinde hyzmatdaşlygyň esasy meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Ilçi Hirosi Sasaki 12-14-nji maý aralygynda Ýaponiýa-Türkmenistan dostluk toparynyň başlygynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň ýurdumyza sapar bilen gelmegi meýilleşdirýändigi barada habar berdi. Parlamentara dostluk toparynyň sapary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy we parlamentara gatnaşyklaryny mundan beýläk hem ösdürmek üçin uly goşant bolup durjakdygy bellenilip geçildi. 
Taraplar döwletara hyzmatdaşlygyny parlament diplomatiýasynyň üsti bilen goldamaga, bu gatnaşyklaryň hukuk esaslaryny berkitmäge hem-de parlament we kanunçykaryjylyk işinde tejribe alyşmaga hemişe taýýardyklaryny beýan etdiler.
Belläp geçsek, Mejlisiň Başlygy Dünýägözel Gulmanowanyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet 2024-nji ýylyň fewralynda Tokio sapar bilen bardy.


şu gün 13:15
189

Türkmenistan CNPC bilen “Galkynyş” gaz känini özleşdirmegiň ikinji tapgyryny durmuşa geçirmegi maslahatlaşdy

28-nji maýda Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi A.Begliýew Hytaýyň dünýä belli “CNPC” kompaniýasynyň ýurdumyzdaky şahamçasynyň ýolbaşçysy Çen Huaýlun bilen duşuşdy. Duşuşykda gaz...

şu gün 07:42
2548

Serdar Berdimuhamedow Gitanas Nausedäni Litwanyň Prezidentligine gaýtadan saýlanylmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Gitanas Nausedä Litwa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...

düýn 23:33
6036

Gyrgyzystan Türkmenistanyň elýeterli derman serişdelerini satyn almak barada gyzyklanýar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Myrat Mämmedow Gyrgyzystanyň Saglygy goraýyş ministri Alymkadyr Beýşenaliýew bilen duşuşyp, derman we lukmançylyk enjamlary babatda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň...

düýn 22:51
7792

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy welosipedli ýöriş we futbol ýaryşyny gurady

Türkmenistanyň ABŞ-daky ilçihanasy Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasy bilen bilelikde Waşington şäherindebirnäçe medeni we sport çärelerini geçirdi. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä...