Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi

  • 23.04.2024 14:30
  • 7084
Ahalteke bedewleriniň halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi

Arkadag şäherindäki Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» atly halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyry geçirildi. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Ahalteke bedewleriniň gözellik bäsleşiginiň nobatdaky tapgyryna deslapky tapgyrda saýlanan bedewler gatnaşdyryldy. Şonda Aşgabat şäherinden hem-de welaýatlarymyzdan gözellikde öňe çykan bedewler, ilki bilen, bezegsiz, ikinji gezekde bolsa şaý-sepler bilen bezelen, halyça bilen eýerlenen görnüşinde meýdança getirildi.
“Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi” atly halkara gözellik bäsleşiginiň ikinji tapgyrynyň jemi jemlenilende, emin agzalarynyň biragyzdan gelen netijesine görä, ýeňiji bedewleriň atlary yglan edildi. Olar gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşdyrylar.


düýn 19:22
21726

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
1962

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4063

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5563

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...