Taryhda dördünji gezek bitkoin halwingi bolup geçdi. Bu nämäni aňladýar?

  • 20.04.2024 17:13
  • 7974
Taryhda dördünji gezek bitkoin halwingi bolup geçdi. Bu nämäni aňladýar?

20-nji aprelde 5:10-da (Aşg.) bitkoiniň hasap boýunça dördünji halwingi bolup geçdi. Her halwingde maýnerleriň blok sylagy hökmünde alýan bitkoinleriniň sany iki esse azalýar: bu sylagyň möçberi nobatdaky gezek iki esse azaldy – 6,25-den 3,125 BTC çenli (häzirki hümmet boýunça, takmynan, 200 müň dollar).

Halwing – her 210 000 blokdan (takmynan, 4 ýylda bir gezek) bolup geçýän bitkoiniň koduna girizilen hadysadyr. Onuň maksady bitkoinleriň umumy sanyny 21 mln bilen çäklendirmekden we kem-kemden kriptowalýutany has az etmekden ybarat. Bu, öz gezeginde, sanly walýuta hökmünde bitkoiniň gymmatyny we uzak möhletleýin durnuklylygyny saklamaga mümkinçilik berýär.
Şoňa laýyklykda, şu ýyl waka 840 000-nji blokda bolup geçdi. Indiki blogy (840 001) alýan maýner baýrak hökmünde 6,25 däl-de, 3,125 bitkoin alar.
Her gezek halwingden soň bitkoiniň bahasy öňküsinden ençeme esse ýokarlanýar. Şeýlelikde. 2013-nji ýylyň ahyrynda, birinji halwingden, takmynan, bir ýyl soň bitkoin 1200 dollar bellige ýetdi. 2017-nji ýylyň ahyrynda, baha bitkoin üçin 20 müň dollar boldy, 2021-nji ýylyň ahyrynda bolsa bitkoin 69 müň dollara ýetdi.
2024-nji ýylda bitkoin ilkinji gezek halwingden öň öňki maksimumdan ýokary boldy, mart aýynda BTC-niň bahasy 73 müň dollara çenli ýokarlandy.
Halwing wagty bitkoin 1,16 trln dollar kapitalizasiýa bilen 64 müň dollardan satyldy.


22.05.2024 00:13
20148

Salwadorda wulkanyň kömegi bilen 31,8 million dollarlyk bitkoin gazanyldy

Bitkoini kanuny töleg serişdesi hökmünde kabul eden ilkinji ýurt bolan Salwador wulkanlarynyň ýaşyl energiýasyny kriptowalýuta gazanmak üçin ulanýar. Üç ýylyň dowamynda ýurt 474 bitkoin gazandy, bu bolsa 31,8 million...

20.04.2024 18:05
8425

Binance Dubaýda doly derejeli ygtyýarnama aldy

Binance kriptowalýuta biržasy Dubaýda doly VASP kriptowalýuta ygtyýarnamasyny aldy diýip, Bloomberg habar berýär. Ygtyýarnama wirtual we fiat walýutalaryny alyş-çalyş etmek, kriptografik walýutalary saklamak we...

16.03.2024 19:22
6147

ABŞ-da bitkoin-maýnerlere ekologiýa ýetirilen zyýan üçin 30% salgyt giriziler

ABŞ maýning kompaniýalarynyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaltmak üçin, olara salgyt salmak isleýär. Ýurduň 2025-nji ýyl üçin býujet taslamasynda olar tarapyndan sarp edilýän elektrik energiýasy üçin 30%-lik...

14.03.2024 08:17
4940

Bitkoiniň bahasy ilkinji gezek 73 müň dollara ýetdi

Bitkoiniň bahasy 73 müň dollara ýetdi we şeýlelik bilen, taryhyndaky iň ýokary görkezijini täzeledi. Bu 12-nji martda Binance platformasyndaky söwda maglumatlaryndan belli boldy. Şeýle-de bolsa, ýokarlanandan soň...