Futbol düzgüni wagty egleýän derwezebanlar sebäpli üýtgedilip bilner

  • 20.04.2024 07:04
  • 15379
Futbol düzgüni wagty egleýän derwezebanlar sebäpli üýtgedilip bilner

Halkara Futbol Assosiasiýalarynyň Geňeşi (IFAB) derwezebanyň topy oýna girizmekde wagty egländigi üçin berilýän jezany üýtgedip biler. Bu barada ESPN-e salgylanyp, rsport.ria.ru habar berýär.

Häzirki wagtda derwezeban topy alty sekuntdan köp saklasa, şol pursat derwezebanyň duran ýerinden erkin urgy jezasy bellenilýär. Ýöne eminler bu düzgün bozulma üçin oýunçylara sanksiýalary ulanmaýar diýen ýaly, çünki olar muny topa eýeçilik edýän topara gatnaşykda agyr jeza hasaplaýarlar.
IFAB indi derwezebanyň topy elinde sekiz sekunt saklamagyna rugsat bermegi we eminiň bellenilen wagty sanap başlamagyny göz öňünde tutýar, ýöne soňky bäş sekunty ol elini ýokary galdyryp sanamaly bolar. Ilkibaşda oýunça dilden duýduryş berler, ýöne eger derwezeban ikinji gezek hem topy wagtynda oýna girizmese, emin burçdan urgyny ýa-da penalti nokady bilen bir hatarda aut bellär.
Wariantlaryň ikisi-de 2024/25-möwsüminiň dowamynda pes derejeli dürli çempionatlarda synagdan geçiriler, şondan soň 2025-nji ýylyň ahyrynda gutarnykly çözgüt çykarylar, üýtgetmeler düzgüne 2026/27-möwsüminden girizilip bilner.


şu gün 10:50
5161

Ýewro-2024: Şweýsariýa pleý-off-da, Wengriýa iň giçki goly geçirdi, Noýer rekordy täzeledi

Germaniýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýa bilen 1:1 hasapda oýnap, Ýewro-2024-üň  A toparynda birinji orundan pleý-off tapgyryna çykdy. Duşuşyk Maýn boýundaky Frankfurtda geçirildi. 28-nji minutda şweýsariýalylar...

düýn 15:34
6696

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

düýn 12:06
8664

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...

düýn 00:13
9746

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...