2023-nji ýylda dünýäde minutda 10 futbol meýdançasy tizliginde tropiki tokaýlar ýitdi

  • 10.04.2024 22:35
  • 14463
2023-nji ýylda dünýäde minutda 10 futbol meýdançasy tizliginde tropiki tokaýlar ýitdi

2023-nji ýylda dünýäde tebigy tropiki tokaýlaryň ýok edilmegi ýokary tizlik bilen dowam etdi. Dünýä resurslary institutynyň (WRI) we Merilend uniwersitetiniň maglumatlaryna görä, geçen ýyl tebigy tropiki tokaýlardan tas Şweýsariýanyň ululygyndaky, ýagny umumy meýdany 37 müň inedördül kilometr bolan territoriýa ýok edildi. Bu tokaýlaryň minutda 10 futbol meýdançasy tizliginde ýitendigini aňladýar diýip, life.liga.net belleýär.

Maglumatlarda 2023-nji ýylda Braziliýada we Kolumbiýada tokaý ýitgileriniň 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 36% we 49% azalandygyna garamazdan, käbir ýurtlarda olaryň öňki derejelerinde galandygy ýa-da ýokarlanandygy bellenilýär.
Braziliýa tokaý ýitgileriniň depginini haýallatsa-da, ýurt Kongo Demokratik Respublikasy we Boliwiýa bilen bir hatarda tebigy tropiki tokaýlaryny ýitiren üç ýurduň biri bolup galdy. Olaryň ählisi bilelikde umumy ýok edilmäniň uly bölegine sebäp boldy.
Kongo Demokratik Respublikasy 2023-nji ýylda ýarym million gektardan gowrak tebigy tropiki tokaýlaryny ýitirdi. Boliwiýada bolsa 2023-nji ýylda tokaý ýitgileri 27% ýokarlanyp, gözegçiligiň taryhynda yzygider üçünji gezek iň ýokary derejä ýetdi. Netijede, ýurt tokaý ýitgileri boýunça ähli tropiki ýurtlaryň arasynda üçünji orny eýeledi.
Kanada 2023-nji ýylda ýangynlar sebäpli 8 million gektardan gowrak tokaý ýitgisine sezewar boldy. Şol bir wagtyň özünde, tokaý ýitgileriniň 51%-i ýangynlar, galanlary bolsa adam işi bilen baglanyşyklydyr.
2021-nji ýylda ähli tokaýlaryň 90%-ini saklaýan dünýäniň 145-den gowrak döwleti 2030-njy ýyla çenli tokaýlaryň ýok edilmek meselesini çözmek barada ylalaşdylar. Ýöne gözlegçiler dünýäniň bu maksatlara ýetmekden heniz uzakdadygyny, sebäbi global tokaý ýitgileriniň ýene birnäçe ýylyň dowamynda üýtgemejekdigini belleýärler.


06.06.2024 13:27
2747

Türkmenistanyň ekologiýa abadançylygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi

5-nji iýunda Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp, “Türkmenistan — ekologiýa abadançylygynyň mekany” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi....

05.06.2024 11:35
7839

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynda gazananlary barada aýtdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine Gutlag iberdi. Döwlet Baştutany "halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy...

05.06.2024 11:17
7016

Türkmenistan Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatynda başlangyçlaryny beýan etdi

3-nji iýundan Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasary N.Jumaşowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde...

05.06.2024 11:12
5261

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyzyl kitabyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine Gutlag iberdi. Döwlet Baştutany...