ABŞ emeli hemralaryna göni orbitada ýangyç guýup başlar

  • 09.04.2024 14:30
  • 7711
ABŞ emeli hemralaryna göni orbitada ýangyç guýup başlar

ABŞ-nyň Kosmos güýçleri Günorta-Günbatar ylmy-barlag instituty (SwRI) bilen baglaşan şertnamasynyň çäklerinde emeli hemralara orbitada ýangyç guýmak üçin enjam öndürýär diýip, New Atlas habar berýär.

Ylalaşygyň bahasy 25,5 million dollar. Gürrüň orbital tanker hakda barýar. Astroscale Prototype Servicer for Refueler (APS-R) diýlip atlandyrylýan täze enjam ýangyç daşamak üçin niýetlenendir.
Orbiting Now gullugynyň maglumatlaryna görä, orbitada eýýäm 9707 hemra bar. Enjam, ýangyjy gutaransoň ýöne şeýle ulanyşdan aýrylyp, kosmosda zyňynda öwrülmeli  hemralaryň ömrüni uzaldar.
APS-R-iň ölçegleri sada bolar: 61 x 71 x 114 sm, agramy 198 kg.
Apparaty 2026-njy ýylda satuwa goýbermek meýilleşdirilýär.


şu gün 13:03
63

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 22:44
4882

Aý tozanyndan we kosmos galyndylaryndan kosmosda ýangyç öndürmek teklip edilýär

Waterloo uniwersitetiniň täze energiýa barlaglary laboratoriýasynyň alymlary ýerli çeşmelerden peýdalanyp, Aýda ýangyç öndürmegiň usulyny tapdylar. Barlagçylar Aýyň topragynyň üstki gatlagy bolan regolitiň özünde...

düýn 18:08
2529

ESA-nyň hemralary Güni öwrenmek üçin emeli Gün tutulmasyny dörederler

Ýewropanyň kosmos gullugy (ESA) Günüň täjini öwrenmek maksady bilen Proba-3 missiýasyny uçurmaga taýynlanýar. Phys.org-yň habar bermegine görä, munuň üçin biri-birinden 144 metr daşlaşjak iki hemra ulanylar, olaryň...

16.06.2024 11:30
7878

NASA Mars topragynyň nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek üçin kompaniýany saýlaýar

ABŞ-nyň Milli awiasiýa we kosmos dolandyryşy (NASA) Perseverance tarapyndan toplanan toprak nusgalaryny Ýere gaýtaryp getirmek konsepsiýasyny hödürlejek ýedi kompaniýany saýlajakdygyny mälim etdi. Ozal 2026-njy...