Tailand jahankeşdeler üçin “Aziýa Şengenini” döretmegi teklip etdi

  • 09.04.2024 14:24
  • 5125
Tailand jahankeşdeler üçin “Aziýa Şengenini” döretmegi teklip etdi

Tailandyň premýer-ministri Srettha Thawisin Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlary bilen bilelikde wiza meýilnamasyny döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Bloomberg-iň habar bermegine görä, Ýewropadaky Şengen zolagyna meňzeş bu maksatnama syýahatçylara alty goňşy ýurduň: Tailandyň, Kambojanyň, Laosyň, Malaýziýanyň, Mýanmanyň we Wýetnamyň arasynda erkin syýahat etmäge mümkinçilik berer.

“Günorta Aziýa Şengenini” döretmek pikiri köpden bäri ara alnyp maslahatlaşylýar, ýöne indi hünärmenleriň pikiriçe, ony durmuşa geçirmek mümkinçiligi öňküsinden has ýokary. Bu sebitdäki ýurtlaryň öz ykdysadyýetlerini “haýal eksportdan we dünýäniň gowşan isleginden” goramaga çalyşýandygy bilen baglydyr.
Şeýle wiza uzak aralyga syýahat edýän jahankeşdeler üçin sebite syýahaty has özüne çekiji edip biler diýip, Tailand myhmanhanalar birleşiginiň öňki prezidenti Marisa Sukosol aýtdy. Şeýle hem, bu teklibi has bähbitli etmek üçin wizanyň möhletini 30 däl-de, 90 güne uzaltmagy teklip etdi.
2023-nji ýylda Günorta-Gündogar Aziýanyň alty ýurdy jemi 70 million daşary ýurtly jahankeşdäni kabul etdi. Tailand we Malaýziýa syýahatçylykdan 48 milliard dollar töweregi girdeji aldy. “Aziýa Şengeniniň” döredilmegi bu sany ep-esli artdyryp biler.
Sebitiň ýurtlarynyň ýolbaşçylarynyň ýakyn wagtda Tailandyň teklibini has jikme-jik ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýar.


düýn 11:08
6642

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7091

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
9910

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
8007

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...