Stambulda 13 ýyl dikeldiş işlerinden soň, 500 ýyllyk ýaşy bolan hammam açylar

  • 09.04.2024 06:07
  • 14752
Stambulda 13 ýyl dikeldiş işlerinden soň, 500 ýyllyk ýaşy bolan hammam açylar

Stambulda 13 ýyllyk dikeldiş işlerinden soň, XVI asyrda korsar Haýreddin Barbarossanyň buýrugy bilen gurlan Zeyrek Çiniliniň hammamy 2024-nji ýylyň 3-nji maýynda açylar.

Hammam 37 täsin nagyşly 10 müň plitkadan ybarat baý bezegi bilen meşhur bolupdyr. “Çinili” sözüniň özi “plitkalar bilen örtülen” diýmekdir.
Birnäçe ýangyn, şol sanda 1782-nji we 1833-nji ýyllardaky uly ýangynlar, ýer titremeler we eýesiniň biperwaýlygy binanynyň zaýalapdyr. 1782-nji ýylda ilkinji ýangyndan soň, hammam birnäçe wagtlap, hatda şanyň athanasy hökmünde ulanylypdyr, ýöne soň ýene hammam bolupdyr. Häzirki wagta çenli içindäki ajaýyp işleriň köpüsi weýran bolupdyr. Ahyrda, XVIII asyryň aýagynda köp plitkalar talanypdyr we Ýewropadaky kolleksionerlere satylypdyr. Indi olary Luwrda we Britaniýa muzeýinde görmek bolýar.
Plitkalar aýrylandan soň diwarlary boş goýmazlyk üçin olary freskalar bilen bezäpdirler, käbiri abatlanylandan soň häzir hem görünýär.
Dikeldiş işleri binany diňe bir taryhy keşbine getirmek bilen çäklenmän, kafel kontrabandasyny, graffiti arkaly utulan söweşiniň pikirini edýän harby ýesirleri we Osman imperiýasynda köpçülik üçin niýetlenen  hammamlaryň gülläp ösmegini we pese düşmegini görkezýän köp gatly taryhyny açyp görkezdi.
Köp gümmezli hammam Stambulyň gadymy Zeyrek etrabynda, ÝUNESKO-nyň goragy astynda ýerleşýär. Hammamdan başga-da, toplumda öz taryhyna bagyşlanan muzeý, şeýle hem sungat merkezi bolar.


düýn 15:09
4212

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

düýn 07:10
7748

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
7210

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...

11.06.2024 07:23
4937

Hytaý daşary ýurtlulara bu ýurda tiz öwrenişmäge kömek etjek onlaýn platformany işe girizdi

Hytaý daşary ýurtlulara - telekeçilere, hünärmenlere, talyplara we jahankeşdelere tiz wagtda ýurda öwrenişmäge ýardam etjek halkara hyzmat platformasyny işe girizdi. Bu barada “Hytaýyň panoramasy” Telegram kanaly...