57 kompaniýa = 80% zyňyndy: atmosferany esasy hapalaýjylar belli edildi

  • 06.04.2024 18:04
  • 11320
57 kompaniýa = 80% zyňyndy: atmosferany esasy hapalaýjylar belli edildi

57 sany iň uly uglewodorod we sement öndürijisi dünýädäki bug gazlarynyň zyňyndylarynyň tas 80%-ine jogapkärdir. Bu barada Carbon Majors-yň gözleglerine salgylanyp, “The Guardian” neşiri habar berýär.

Hünärmenleriň täze hasabatyna görä, dünýädäki iň uly 57 nebit, gaz, kömür we sement öndürijisi, şol sanda ExxonMobil, Shell, BP, Chevron we TotalEnergies zyňyndylary azaltmagyň deregine önümçiligi artdyrýarlar, bu hem klimat çökgünligini güýçlendirýär.
Pariž klimat şertnamasynyň baglaşylandygyna garamazdan, soňky ýedi ýylda bu kompaniýalaryň arasynda önümçilik we kömürturşy gazynyň zyňyndylary ýokarlandy.  
Iň uly 57 hapalaýjynyň sanawyndan 65% döwlet we 55% hususy kärhanalar öz önümçilik kuwwatyny artdyrdylar. Zyňyndylaryň iň uly möçberi ExxonMobil amerikan kompaniýasynyň paýyna düşýär (umumy global görkezijiden 1,4%). Shell, BP, Chevron we TotalEnergies global zyňyndylaryň, takmynan, 1%-ini öndürýärler.
Gözlegçilerde döwlet kompaniýalaryndan, aýratynam, Aziýada zyňyndylaryň çalt artmagy howsala döredýär.
Hünärmenler bu kompaniýalardan zyňyndylary azaltmak boýunça aýgytly hereketler bolmazdan, howanyň üýtgemeginiň betbagtçylykly netijeleriniň öňüni almak mümkinçiliginiň az boljakdygyny belleýärler.


06.06.2024 13:27
2708

Türkmenistanyň ekologiýa abadançylygyna bagyşlanan ylmy-amaly maslahat geçirildi

5-nji iýunda Oba hojalyk toplumynyň edara binasynyň mejlisler zalynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanyp, “Türkmenistan — ekologiýa abadançylygynyň mekany” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi....

05.06.2024 11:35
7794

Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynda gazananlary barada aýtdy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ulgamynyň işgärlerine Gutlag iberdi. Döwlet Baştutany "halkymyzyň arassa daşky gurşawda ýaşamagy...

05.06.2024 11:17
6966

Türkmenistan Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatynda başlangyçlaryny beýan etdi

3-nji iýundan Türkmenistanyň daşky gurşawy goramak ministriniň orunbasary N.Jumaşowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Howanyň üýtgemegi boýunça Bonn maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde...

05.06.2024 11:12
5191

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy. Şu mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Gyzyl kitabyň okyjylaryna, awtorlaryna we neşir edijilerine Gutlag iberdi. Döwlet Baştutany...