Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny mukaddes Gadyr gijesi bilen gutlady

  • 06.04.2024 10:51
  • 12408
Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny mukaddes Gadyr gijesi bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Oraza aýynyň haýyr-sahawatlylygy, ruhy tämizligi, ýokary ynsanperwerligi hem-de agzybirligi alamatlandyrýan mukaddes Gadyr gijesiniň ýetip gelmegi bilen Türkmenistanyň halkyny gutlady.

"Gadyr gijesiniň sahawatynyň we berekediniň agzybirligimizi, jebisligimizi pugtalandyryp, eziz Watanymyzy mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda alyp barýan işlerimizde täze, belent sepgitleri gazanmaga ruhlandyrjakdygyna berk ynanýaryn.
Musulman dünýäsiniň halklary bilen birlikde, türkmen halky hem gadymy döwürlerden bäri keremli Oraza aýyna, rehim-şepagatlylygyň, haýyr-sahawatlylygyň mübärek gijesi hökmünde Gadyr gijesine aýratyn sarpa goýup gelýär. Türkmen halkynyň beýik ogly, şygryýet äleminiň parlak ýyldyzy Magtymguly Pyragynyň: «Ýigrimi dört sagat on iki aýda,//Remezan diýerler aýyň ýagşysyn» diýen dürdäne setirleri, «Günüň serweri — juma, aýyň serweri — Remezan», «Her gijäni Gadyr bil, her kimsäni Hydyr bil» ýaly pederlerimizden miras galan nakyllar, berjaý edilýän dini däp-dessurlar, okalýan tarawa namazlary we ýagşy doga-dilegler, her bir maşgalada hem-de döwlet derejesinde berilýän agzaçar sadakalary, rehimdarlyk çäreleri jemgyýetimizde agzybirligi we jebisligi has-da pugtalandyrmakda, nesilleri watansöýüjiligiň, ynsanperwerligiň belent ruhunda terbiýelemekde Oraza aýynyň hem-de Gadyr gijesiniň aýratyn ornunyň bardygyny görkezýär" diýlip Gutlagda bellenilýär.


düýn 07:39
3002

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
4731

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
35488

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...