Täze Zelandiýanyň ýerli halkynyň patyşasy kitleri adam hukuklary bilen üpjün etdi

  • 31.03.2024 10:04
  • 8770
Täze Zelandiýanyň ýerli halkynyň patyşasy kitleri adam hukuklary bilen üpjün etdi

Täze Zelandiýanyň ýerli maori halkynyň patyşasy Tuheitia Potatau Te Ferofero VII kitlere adamlaryňky ýaly hukuklarynyň berilmelidigini aýtdy. Mundan başga-da, ol bu süýdemdirijileriň goragyny üpjün etmek üçin olaryň şahsyýetini ykrar etmegi teklip etdi.

Patyşa «Deňiz Jarnamasyna» gol çekdi, bu resminamany birnäçe Polineziýa jemgyýetiniň ýolbaşçylary goldadylar. «Deňiz Jarnamasy» kitleri kanunçylygyň subýektine öwürmegiň zerurlygy baradaky düzgünleri kesgitlemegi maksat edinýär. Resminamada olary goramagyň üçin giňişleýin we usuly meýilnamasy beýan edilýär.
Birinjiden, deňizde goralýan çäkleri döretmek, ikinjiden, bu süýdemdirijileri goramak meselesine has bitewi çemeleşmek üçin «milli paýhas» bilen ylmy bilimleri birleşdirmek göz öňünde tutulýar.
Kitleriň özleri «üýtgewsiz hukuklary bolan kanuny şahslar» hökmünde ykrar edilmelidir, bu bolsa haýwanlaryň hereket azatlygyna, özlerini tebigy alyp barmaklaryna, özboluşly medeniýetini ýaýratmaga, sagdyn gurşawda ýaşamagyna we öz ilatynyň sanyny dikelmegine ýardam bermelidir.


23.02.2024 17:36
8363

Iki ýurt genetik taýdan modifisirlenen bananyň satuwyny makullady

Awstraliýada we Täze Zelandiýada genetik taýdan modifisirlenen bananlaryň satuwyna rugsat berildi. Bu barada Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) azyk guramasynyň saýtyna salgylanyp, Esquire Kazakhstan...

02.02.2024 19:24
9456

Täze Zelandiýa dünýäde ilkinjileriň biri bolup düzüminde “hemişelik himikatlar” bolan kosmetikany gadagan eder

Täze Zelandiýanyň Daşky gurşawy goramak edarasy düzüminde “hemişelik himikatlary” saklaýan kosmetika önümlerini gadagan etmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada Agence France-Presse (AFP) agentliginiň maglumatlaryna...

29.11.2023 13:46
14937

Täze Zelandiýa ýaşlara çilim çekmegi gadagan etmekden ýüz öwrer

The Guardian gazetiniň habar bermegine görä, Täze Zelandiýanyň hökümeti "tutuş bir nesle" çilim çekmegi gadagan etmekden ýüz öwürdi. 2022-nji ýylyň ahyrynda kabul edilen kanunyň taslamasynda 2008-nji ýylyň 31-nji...

19.09.2023 11:21
12710

Ginnesiň rekordlar kitabynda iň garry motosürüji peýda boldy

Täze Zelandiýaly Lesli Harris Ginnesiň rekordlar kitabyna girizildi. Ol 98 ýaşyny bellemeginden birnäçe hepde öň Oklend şäherinde geçirilen motosikl festiwalyna gatnaşdy. Harrise 64 ýaşly ogly Rod we 21 ýaşly agtygy...