Gadyr gijesiniň hormatyna Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda täze metjitler açylar - Gurbanguly Berdimuhamedow

  • 28.03.2024 15:32
  • 55689
Gadyr gijesiniň hormatyna Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda täze metjitler açylar - Gurbanguly Berdimuhamedow

Ýakyn günlerde mukaddes Oraza aýynyň Gadyr gijesiniň hormatyna ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda täze metjitler açylar. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Änew şäherindäki täze metjidiň açylyşynda eden çykyşynda belledi.

“Türkmenler öz milli däp-dessurlaryny, medeni gymmatlyklaryny saklap we gorap gelýän halkdyr. Yslam dini halkymyzyň medeni gymmatlyklarynyň aýrylmaz bölegidir. Adamlary halallyk, ynsanperwerlik, ak ýüreklilik ruhunda terbiýelemekde, ýagşylyga çagyrmakda yslam dininiň ähmiýeti uludyr. Nesip bolsa, ýakyn günlerde mukaddes Oraza aýynyň Gadyr gijesiniň hormatyna ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda şunuň ýaly täze metjitler açylyp, olarda ýagşy doga-dilegler ediler” diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

Belläp geçsek, 2022-nji ýylyň maýynda Prezident Serdar Berdimuhamedow ilatyň haýyşlaryny nazara alyp, Ahal welaýatynyň Änew şäherinde; Balkan welaýatynyň Hazar şäherinde; Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynda; Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynda; Mary welaýatynyň  Şatlyk şäherinde metjitleri hem-de olaryň ýanynda sadaka bermek üçin niýetlenen jaýy gurmak baradaky teklipleri makullady.


düýn 19:41
18613

«Başga planetalylar bilen duşuşyk?» Kononenko kosmos durmuşy barada soraglara jogap berdi

12-nji aprelde, Kosmonawtika gününde Roskosmosyň kosmonawtlar toparynyň komandiri, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasynda (HKS) TASS agentliginiň okyjylarynyň soraglaryna jogap berdi...

düýn 07:41
3157

12-14-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 12.04.2024. «Mejbury tebip bolan» 19:00; 13.04.2024. «Hindi rowaýaty» 19:00; 14.04.2024 . «Gelinler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

11.04.2024 18:08
10624

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň 4 şäherinde konsert berer

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal gastrol syýahatyny Türkmenistanda konsert bilen açar. Aşgabatdaky Fransuz institutynyň habar bermegine görä, gastrolyň çäklerinde Gudal Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Türkiýäniň...

11.04.2024 14:22
13520

“Owazly sahnada ýyldyzlar” gepleşiginde çykyş etjek aýdymçylar üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

 “Türkmen Owazy” teleýaýlymynda “Owazly sahnada ýyldyzlar” gepleşiginde çykyş etjek aýdymçylar üçin SMS arkaly ses bermeklik başlady. Islendik adam “0504” gysga belgisine “1”, “2” ýa-da “3” belgisini ugradyp, isleýän...