TikTok howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat bermek üçin “ýaşlar geňeşini” döretdi

  • 27.03.2024 13:45
  • 6276
TikTok howpsuzlyk meseleleri boýunça maslahat bermek üçin “ýaşlar geňeşini” döretdi

TikTok dünýäniň dürli ýurtlaryndan 15 ýetginjekden ybarat “ýaşlar geňeşini” döretdi. Geňeş kompaniýa ýaş ulanyjylar bilen baglanyşykly howpsuzlyk we syýasat meseleleri boýunça maslahat berer. Bu barada gagadget.com habar berýär.

Geňeşiň döredilmegi TikTok-a gönükdirilen çagalaryň howpsuzlygyna abanýan töwekgelçilikler bilen baglanyşykly tankytlara jogap boldy. Tankytçylar, köplenç, ýaşlaryň howpsuzlygynyň bu programmany ulanmagyň netijesinde ýüze çykýan iň uly töwekgelçilikleriň biridigini belleýärler.
Geňeşiň döredilmegi TikTok-yň jemgyýetiň öňünde abraýyny ýokarlandyrmak we çagalaryň howpsuzlygyna ygrarlydygyny görkezmek synanyşygydyr.
Üstesine-de, häzir TikTok ByteDance kompaniýasyny ABŞ-da gadagan edilmezligi üçin programmany satmaga borçlandyrýan kanun taslamasyna garşy göreşýär. Ähtimal, kompaniýa ýetginjekleri çärelere garşy çykyş etmäge çekmegi göz öňünde tutýan bolmaly.
Geňeşiň wezipesi howpsuzlyk syýasaty we ýetginjeklere, köplenç, degişli bolan meseleler boýunça maslahatlary bermekden, programmada gizlinlik we howpsuzlyk resurslaryny üpjün edýän ýaşlar portalynyň funksiýalaryny maslahatlaşmakdan, şeýle-de Britaniýanyň Praesidio Safeguarding onlaýn-howpsuzlyk guramasy bilen hyzmatdaşlyk etmekden ybarat.
Geňeşiň agzalary zähmet hakyny alarlar.
Bellenilişi ýaly, TikTok-yň baş müdiri Şou Çu fewral aýynda geçirilen soňky duşuşyga gatnaşdy, şonda ýaşlar geňeşi TikTok-dan programmada hasaplaryň we blokirlemegiň işleýşi barada has giňişleýin maglumatlar bilen paýlaşmagy sorady.
TikTok ABŞ-da ýetginjekleriň arasynda giňden ýaýran programmalaryň biridir.


07.04.2024 15:40
3626

TikTok üçünji gezek “Ýewrowideniýäniň” resmi hyzmatdaşy bolar

“Ýewrowideniýäniň” guramaçylary TikTok-yň bu aýdym-saz bäsleşiginiň yzygider üçünji ýyl resmi güýmenje hyzmatdaşy boljakdygyny habar berdiler. Bu barada bäsleşigiň saýtyna salgylanyp, life.liga.net belleýär. “Her...

14.03.2024 08:14
6217

TikTok-y işläp düzüjiler Instagram-yň bäsdeşini çykararlar

TikTok-y işläp düzüjiler TikTok Photos ady bilen suratlary paýlaşmak üçin sosial ulgamy çykarmaga taýýarlanýarlar. Täze serwis baradaky maglumat täzelenen TikTok programmasynyň kodunda peýda boldy diýip, TheSpAndroid...

03.02.2024 13:36
7086

TikTok ulanyjylaryň dükanlara göni baglanyşyk alyp bilmekleri üçin, wideolarda harytlaryň açylyşyny barlaýar

TikTok gysga wideo hyzmaty TikTok Shop-da satyn almak üçin baglanyşyk birikdirip, wideolardaky önümleri awtomatiki kesgitlemek aýratynlygyny synagdan geçirýär diýip, Bloomberg-e salgylanýan 3DNews habar berdi....

30.01.2024 12:57
4338

TikTok platformanyň beta görnüşinde 30 minutlyk wideolary synagdan geçirýär

TikTok ulanyjylara synag režiminde 30 minutlyk wideo ýüklemäge mümkinçilik berdi. Platforma meşhurlyk gazanan gysga wideo formatyndan kem-kemden daşlaşýar diýip, TechCrunch-a salgylanýan Inc. habar berýär. Täze...