Geljek hepde Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisi geçiriler

  • 25.03.2024 14:47
  • 5308
Geljek hepde Aşgabatda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisi geçiriler

2024-nji ýylyň 3-5-nji aprelinde Söwda-senagat edarasynyň binasynda Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisi geçiriler.

Serginiň guramaçysy bolup Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy çykyş edýär.
Sergide ýurdumyzda öndürilýän giň görnüşdäki azyk harytlary, ýagny et, şöhlat, guş eti, balyk, süýt, konditer, kakadylan miweleriň dürli görnüşleri, gök-önümler, çörek önümleri, dürli görnüşdäki içgiler, ýeňil senagat, elektronika enjamlary, dokma we maldarçylyk pudaklary, söwda, bilim, çaphana we bezeg işleri, mebel önümleri, gurluşyk materiallary, mahabat, senetçiler we zergärçiler, tikinçilik we ilatyň sarp edýän hyzmatlary hem-de harytlary hödürleniler.
Sergä Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi, Dokma senagaty ministrligi, Döwlet haryt-çig mal biržasy, «Türkmenhaly» döwlet birleşigi, Söwda-senagat edarasy, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary gatnaşar.
Salgysy: Aşgabat şäheri, Çandybil şaýoly 143, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy.
Geçýän wagty: 09:00 – 18:00


şu gün 16:46
2479

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
5212

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
1017

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
4649

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...