Gonkongdaky janköýerlere Messiniň oýna çykmadygy üçin öwez tölegi berler

  • 20.03.2024 10:22
  • 12738
Gonkongdaky janköýerlere Messiniň oýna çykmadygy üçin öwez tölegi berler

Agence France-Press-niň sosial ulgamlarda paýlaşan habaryna görä, «Inter Maýami» bilen Gonkongyň milli ýygyndysynyň arasyndaky geçirilen ýoldaşlyk oýnuna petek satyn alan janköýerler onuň bahasynyň 50% möçberinde öwez tölegini alarlar.
Ýatlatsak, ýoldaşlyk duşuşygy 4-nji fewralda geçirilipdi.

Gonkongly janköýerler Lionel Messiniň tutuş oýny ätiýaçlyk oturgyjynda geçirmegine nägileligini bildirdiler. MLS-iň toparynyň iň meşhur oýunçysynyň çykmazlygyny, ony görmek üçin oýnuň gymmat bahaly peteklerini satyn alanlar äsgermezligiň alamaty hasapladylar. Üç gün soň, Lionel 7-nji fewralda Ýaponiýada «Wissel Kobe» bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda «Inter Maýaminiň» düzüminde oýnanda dartgynlylyk has-da artdy.
Çeşmäniň habaryna görä, oýny gurnaýjylar bilen kazyýet işinden ýüz öwürýänlere öwez tölegi berler. Duşuşyga 38323 janköýer geldi. «Inter Maýami» bilen Gonkongyň milli ýygyndysynyň arasyndaky oýnuň peteginiň iň pes bahasy 108 dollardan başlanýardy.


şu gün 06:54
3052

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
4296

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
9498

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12733

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...