Merýem Agajanowa we Allaýar Şirliýew küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldular

  • 19.03.2024 13:29
  • 17641
Merýem Agajanowa we Allaýar Şirliýew küşt boýunça Türkmenistanyň çempiony boldular

Aşgabatda 2024-nji ýylyň Türkmenistanyň küşt çempionaty ýaryşy tamamlandy. Harby gullukdaky 21 ýaşly esger Allaýar Şirliýew we Aşgabatdan 17 ýaşly mekdep okuwçysy Merýem Agajanowa karýerasynda ilkinji gezek ýurduň çempionlary boldular.

4-nji martdan 17-nji mart aralygynda geçen çempionatyň Ýokary ligasyna Türkmenistandan iň güýçli 8 küştçi we zenan küştçi gatnaşdy.

Şirliýew mümkin bolan 14 utukdan 11,5 utuk gazanyp, ýakyn bäsdeşinden bir utuk öňe geçdi.

Zenanlaryň ýaryşynda Agajanowa 12 utuk gazanyp, Läle Şöhradowadan bir utuk öňe geçdi.

Ýaryşyň jemi boýunça Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçiriljek Bütindünýä küşt olimpiadasyna gatnaşmak üçin Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň düzümi emele getirildi.

Erkekler ýygyndysyna Allaýar Şirliýew, Amanmuhammet Hommadow, Wepaly Halynyýazow, Saparmyrat Atabaýew we Meýlis Annaberdiýew girdi. 4-nji orny eýelän 16 ýaşly Azym Saryýew ýurduň ulular ýygyndysynyň ätiýaçdaky düzümine goşuldy. Garaşylmadyk ýagdaýda 2023-nji ýylyň çempiony Maksat Atabaýew ýaryşdan çekildi – ilkinji iki tapgyrda ýeňlenden soň, halkara grossmeýster ýaryşa gatnaşmagyny bes etdi.

Ýurduň zenanlar ýygyndysyna Merýem Agajanowa, doganlar Läle we Leýla Şöhradowalar, Jahan Rejepowa we Eneş Arazmedowa girdi.

Ýaryşyň netijeleri we geçirilen oýunlaryň wideo-seljermeleri bilen Chess.Results.com saýtynda tanşyp bilersiňiz. 


düýn 22:49
6445

Türkmenistanly karateçiler Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatynda 4 altyn, 3 kümüş hem-de 2 bürünç medallaryna eýe boldular. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar...

14.06.2024 16:48
10202

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
16233

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14612

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...