4 trln tranzistorly iň uly we iň kuwwatly kompýuter prosessory döredildi

  • 16.03.2024 22:46
  • 6791
4 trln tranzistorly iň uly we iň kuwwatly kompýuter prosessory döredildi

Amerikan tehnologiýa kompaniýasy Cerebras emeli aň ulgamlary bilen işlemek üçin niýetlenen dünýäde iň uly kompýuter çibiniň – Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) prosessorynyň döredilendigini habar berdi. Bu barada kompaniýanyň saýtynda bellenilýär.

Gurluş 900 müň ýadrony öz içine alyp, 21,5 santimetr tarapy bolan inedördül kremniý plastinadan ybaratdyr. Işläp düzüjileriň aýtmagyna görä, WSE-3-de 4 trln tranzistor bar.
Deňeşdirmek üçin, häzirki wagtda emeli aň modellerini türgenleşdirmek üçin ulanylýan iň kuwwatly çipleriň biri Nvidia H200 grafiki prosessory (GPU) hasaplanýar. Onda bary-ýogy 80 mlrd tranzistor bar, bu bolsa Cerebras-yň çibiniňkiden 57 esse azdyr.
WSE-3-i taslanylýan Condor Galaxy 3 superkompýuterinde ulanmak meýilleşdirilýär. Ulgamyň garaşylýan hasaplaýyş güýji sekiz eksaflops bolar, Condor Galaxy 1 we Condor Galaxy 2 bilen bilelikde bolsa ulgamyň öndürijiligi 16 eksaflopsa ýetmeli.
Deňeşdirmek üçin, häzirki günde ABŞ-nyň Ok-Rij şäheriniň Milli barlaghanasyndaky iň kuwwatly superkompýuter Frontier, takmynan, 1 eksaflops güýji emele getirýär.
Kompaniýa Condor Galaxy 3-i OpenAI-iň GPT-4-ünden we Google-yň Gemini-sinden 10 esse güýçli boljak geljekki emeli aň ulgamlaryny türgenleşdirmek üçin ulanmagy meýilleşdirýär.


şu gün 09:46
2541

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

şu gün 09:41
6596

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...

düýn 12:16
1795

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
18847

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...