Türkmenistanyň çäginden üstaşyr ýükleriň möçberi artýar: 2023-nji ýylda ösüş 17%

  • 13.03.2024 06:35
  • 4831
Türkmenistanyň çäginden üstaşyr ýükleriň möçberi artýar: 2023-nji ýylda ösüş 17%

2023-nji ýylda Türkmenistanyň çäginden üstaşyr daşalan ýükleriň möçberi 17 % artdy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy habar berdi.

Üstaşyr ýükleriň geçirilmeginde ösüş depgini şu ýylyň ilkinji 2 aýynda hem saklanýar. Ýagny, 2024-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda Türkmenistanyň çäginden üstaşyr daşalýan ýükleriň möçberi 2023-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 5% ýokarlandy.
Türkmenistanyň çäginden geçýän üstaşyr geçelgeleriň özüne çekijiligini ýokarlandyrmak maksady bilen, serhetýaka gümrük nokatlarynda döwrebap şertler döredilýär. Gümrük amallarynyň doly awtomatlaşdyrylmagy we gümrük barlaglarynda kämil enjamlaryň mümkinçiliklerinden peýdalanylmagy, ulag serişdeleriniň gümrük nokatlarynda bökdençsiz geçirilmegini üpjün edýär. Bu ýagdaýlar bolsa, soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginden üstaşyr ýükleriň daşalmagyna gyzyklanmalary has-da artdyrýar. Mysal üçin, 2020-nji ýyldan bäri üstaşyr geçirilýän harytlaryň möçberi 206% ýa-da 3 esse ýokarlandy. Şunda awtoulagly üstaşyr daşamalar 585%, demir ýol ýük daşamalaryň mukdary bolsa 104% artdy.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
2255

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...