ABŞ-da dizaýnyny we ölçegini ýeňillik bilen üýtgedýän köýnek döredildi

  • 13.03.2024 07:09
  • 8057
ABŞ-da dizaýnyny we ölçegini ýeňillik bilen üýtgedýän köýnek döredildi

Massaçusets tehnologiýa institutynyň (MIT) alymlary «4D Knit Dress» atly  innowasion örme köýnek döretdiler. Ol döredilende termoaktiwirlenen ýüplük, kompýuterleşdirilen örme usuly we eşigiň her böleginiň töwereginde robotlaşdyrylan işjeňleşdirme ulanyldy.

Köýnek gyzan wagtynda daşky keşbini üýtgedýär, ol islendik müşderä ajaýyp şekilde uýgunlaşyp bilýär we biçüwi ýürege düşse ýa-da ululygyny sazlamaly bolsa, üýtgedilip bilinýär.


düýn 19:46
5860

Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

49 ýaşly nýu-ýorkly Erik Zollinger Apple Watch öz janyny halas etdi diýip hasaplaýar. Bu barada ol New-York Post neşirine gürrüň beripdir diýip, gazeta.ru ýazýar. Şu ýylyň mart aýynda gozgalmaýan emläk dellaly...

16.04.2024 14:18
10596

ABŞ-da itler üçin awiakompaniýa peýda boldy, olar salonda uçarlar

Amerikanyň itler üçin oýnawaç öndürijisi Bark adamlary we olaryň öý haýwanlaryny gatnatmak üçin niýetlenen çarter uçuşlaryny işe girizdi. Häzirlikçe Bark Air iki ugry hödürleýär: Nýu-Ýork – Los-Anjeles we Nýu-Ýork...

14.04.2024 14:27
6642

Kolorado kitaphanasyndan alnan kitap 105 ýyldan soň gaýtarylyp berildi

Kolorado ştatynyň kitaphanasy resmi web sahypasynda 105 ýyl mundan ozal getirilmeli bir kitabyň ýaňy-ýakynda yzyna gaýtarylyp berlendigini habar berdi. Walter Skottyň «Aýwengo» atly taryhy romanynyň gapagyndaky...

11.04.2024 14:57
5815

Dünýäde ömür dowamlylygy 30 ýylda 6,2 ýyl uzaldy

Alymlar 1990-njy ýyllardan bäri dünýäde garaşylýan ömür dowamlylygynyň 6,2 ýyl artandygyny anykladylar. Bu içgeçmeden (diareýa), aşaky dem alyş ýollarynyň kesellerinden we ýürek kesellerinden ölümiň azalmagy bilen...