Kataryň Milli kitaphanasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Magtymguly Pyragynyň kitaplary gowşuryldy

  • 12.03.2024 21:36
  • 14084
Kataryň Milli kitaphanasyna Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Magtymguly Pyragynyň kitaplary gowşuryldy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary hem-de beýik akyldar şahyr Magtymguly Pyragynyň goşgular ýygyndysy dabaraly ýagdaýda Kataryň Milli kitaphanasyna gowşuryldy.

Bu dabara Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Katardaky ilçihanasy habar berdi.
Türkmenistanyň Katar Döwletindäki ilçihanasynyň açylan gününden bäri türkmen diplomatlary Türkmenistan bilen Kataryň arasyndaky medeni-ynsanperwer gatnaşyklary has-da giňeltmek ugrunda tagalla edýär.
Türkmenistanyň resmi wekilleri birnäçe gezek kitaphana baryp görüp, olaryň ýolbaşçy düzümi bilen gepleşikler geçirdi.
Kataryň Milli kitaphanasy Ýakyn Gündogaryň iri edebiýat çeşmeleriniň saklanýan ýeridir.


düýn 14:29
2315

Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat...

düýn 14:15
2290

Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

9-njy aprelde EKOSOS-yň Guramaçylyk sessiýasynyň işiniň çäklerinde Geňeşiň kömekçi edaralaryna saýlawlar geçirildi. Geçirilen saýlawlaryň dowamynda EKOSOS-yň agzalary 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş...

düýn 08:06
18197

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Oleg Kononenko gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos”...

düýn 07:49
21765

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol...