Türkmenistanyň biržasy: hepdelik geleşikleriň bahasy 109 million dollardan geçdi

  • 11.03.2024 06:23
  • 3530
Türkmenistanyň biržasy: hepdelik geleşikleriň bahasy 109 million dollardan geçdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 75-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Türkiýäniň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Beýik Britaniýanyň, Owganystanyň, Özbegistanyň we beýleki ýurtlaryň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen polipropileni, uçar kerosinini, dürli kysymly awtobenzini, yşyklandyryş kerosinini, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi satyn aldylar. Mundan başga-da, daşary ýurt puluna BAE-niň, Türkiýäniň, Serbiýanyň, Owganystanyň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň telekeçilerine portlandsement, el halylary, jins we boýalan tüýjümek önümler, jins hem-de nah mata, nah ýüplük, buýan köküniň gury ekstrakty, arassalanan nah galyndylary ýerlenildi. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 109 million 641 müň dollaryndan gowrak boldy.
Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 33 million 318 müň manatdan gowrak bolan nebit ýol bitumyny we garylan parafin galyndysyny (“Türkmennebit” döwlet konserni), float aýnasyny, aýna gaplary, el halylaryny, tekiz boýalan, žakkard tüýjümek önümleri, nah ýüplügi we nah matalary satyn aldylar.


şu gün 11:38
7987

Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine häzirden taýýarlyk görüp başlamagy tabşyrdy

Şu ýylyň sentýabrynda ýurdumyzda Garaşsyzlyk baýramynyň bellenilýän günlerinde paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem geçiriler. Bu barada 12-nji iýulda geçirilen giňişleýin...

şu gün 09:39
16885

Serdar Berdimuhamedow prokurorlar düzüminde wezipe üýtgeşmelerini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow prokurorlary wezipä bellemek hem-de boşatmak hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Nurýagdyýewiç Garryýew Ahal welaýatynyň...

şu gün 09:06
11973

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň prokuroryny çalyşdy

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Nurmyradowiç Wekilow Lebap welaýatynyň prokurory wezipesine bellenilip, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow...

şu gün 08:56
15987

Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet hakynyň we pensiýanyň möçberi bellenildi

2025-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet haky 1410 manat möçberde bellenildi. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow 12-nji iýulda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde...