Türkiýe türkmen gazyny Ýewropa getirmegiň dürli ýollaryny öwrenýär

  • 09.03.2024 22:19
  • 11801
Türkiýe türkmen gazyny Ýewropa getirmegiň dürli ýollaryny öwrenýär

Türkiýe türkmen gazyny Ýewropa getirmegiň täze ýollaryny gözleýär. Bu barada Hürriyet Daily News neşiri habar berýär.

Stambulda geçirilen Energetika we klimat forumynda Türkiýäniň energetika we tebigy baýlyklar ministri Alparslan Baýraktar Ankaranyň üç ýoly gözden geçirýändigini aýtdy.

“Olaryň biri türkmen gazynyň swop arkaly Eýranyň üsti bilen Türkiýä geçirilmeginden ybarat. Beýleki bir ýol onuň Eýranyň we Azerbaýjanyň üsti bilen alyş-çalyş arkaly Türkiýä gelmegini göz öňünde tutýar. Alternatiwa hökmünde türkmen gazy Türkiýä has berk, has durnukly we geçiriş ukyby ýokary bolan, Hazar deňzinden geçýän turbogeçirijiler arkaly iberilip bilnerdi” diýip, ministr belledi.

Onuň belleýşi ýaly, üpjünçiligiň başlangyç mukdary 2 mlrd kub metre çenli bolup biler.
Ugurdaşlykda Türkiýe bilen Russiýa Stambulda gaz merkezini döretmegi meýilleşdirýär. Ministr “Stambulyň maliýe merkezi üçin, ilkinji nobatda, “Gazprom” bilen gaz söwda meýdançasynyň üstünde işlenilýändigini” ýatlap geçdi.

“Biz bu meýdançany gysga möhletde ulanylyşa girizip bileris diýip pikir edýäris” diýip, ol belledi.

Ýatlap geçsek, mart aýynyň başynda Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Antalýa saparynyň dowamynda Prezident Rejep Taýyp Ärdogan bilen duşuşygyň netijesinde Türkmenistan bilen Türkiýe gaz ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama we uglewodorod serişdeleri babatda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda Jarnama gol çekdi.


şu gün 16:30
1020

Daşkentde bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň mejlisi geçirildi

16-njy iýulda Daşkent şäherinde Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň on sekizinji mejlisi geçirildi. Türkmen tarapyndan mejlisiň işine Türkmenistanyň Ministrler...

şu gün 12:59
930

Gazagystanyň täze ilçisi Aşgabatda diplomatik işine başlady

16-njy iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen ilçisi Nurlan Nogaýew bilen duşuşdy. Ilçi özüniň ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy. R...

şu gün 12:53
2016

Roberta Metsola Ýewroparlamentiň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy

Maltaly syýasatçy Roberta Metsola Ýewropa parlamentiniň (ÝP) başlygy wezipesine ikinji möhlete saýlandy. Onuň dalaşgärligine 562 ýewrodeputat ses berdi. Onuň garşydaşy ispaniýaly deputat, “Podemos” partiýasynyň...

düýn 12:19
3262

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we ýuridiki taraplary maslahatlaşyldy

Kabulda Türkmenistanyň ilçisi Hoja Öwezowyň Owganystanyň dag magdan senagaty we nebit ministriniň wezipesini ýerine ýetirýän Hedaýatulla Badri bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada Bakhtar News owgan agentligi ministrligiň...