Gurbanguly Berdimuhamedow energetika we ulag ulgamlaryny durnukly ösüşiň esasy çeşmesi hökmünde öňe sürdi

  • 02.03.2024 15:26
  • 10673
Gurbanguly Berdimuhamedow energetika we ulag ulgamlaryny durnukly ösüşiň esasy çeşmesi hökmünde öňe sürdi

3-nji Antalýa diplomatiýa forumyndaky çykyşynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki örän çylşyrymly, köp ölçegli dünýäde ençeme ugurdaş meýilleriň ýüze çykandygyny belledi. 

"Şolaryň biri-de geçiş döwrüniň ykdysadyýeti bolan ýurtlaryň ähmiýetiniň artýandygydyr.
Bu ýurtlar düýpli demografik, ylmy, önümçilik we serişde mümkinçiligine, köplenç bolsa, geografik taýdan kesgitleýji mümkinçilige eýedir. Şu we beýleki şertler sebäpli, olara dünýä ykdysadyýetiniň öňdebaryjylarynyň, syýasy, durmuş, ynsanperwer ösüşi üpjün edijileriň biri hökmünde uly orun degişlidir. Geçiş ykdysadyýetli ýurtlar köp babatda durnukly, ýöne gaýtadan gurmagy talap edýän dünýä gurluşyna itergi bermelidir, täze garaýyşlary we wezipeleri girizmelidir diýip, pikir edýärin!" diýip, türkmen halkynyň Milli Lideri belledi.

Gurbanguly Berdimuhamedow esasy ornuň ileri tutulýan iki ugra, ýagny energetikany utgaşdyrmaga we ulaglaryň baglanyşygyna degişlidigini belledi. Ol Türkmenistanyň pes uglewodly energetika geçmek arkaly energetiki utgaşmany amala aşyrmaga tarap strategik ugur alandygyny nygtady. "Biz bu işde hem şeýle çemeleşmeler gerek diýip hasap edýäris. Munuň özi şu ýol bilen gitmäge çalyşýan döwletler üçin deň we birmeňzeş amatly şertleri kepillendirer. Bu döwletleriň energiýa tygşytlaýjy tehnologiýalary edinmegine şert döreder. Dikeldilýän energiýa çeşmelerini doly ulanmak maksady bilen, öz howa we geografiýa taýdan artykmaç taraplaryny peýdalanmaga olara mümkinçilik berer" diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow nygtady.

"Ulag gatnaşyklary bilen bagly mesele boýunça hem Türkmenistan düşnükli we adalatly garaýşy döretmegiň zerurdygyndan ugur alýar.
Bu pudakda hyzmatdaşlyk çalşyp bolmaýan, bar bolanlarynyň üstüni ýetirýän täze ugurlary girizmäge gönükdirilip bilnerdi. Şunuň bilen baglanyşykly, Türkmenistan Hazar we Gara deňzi sebitleriniň üstünden geçýän, Ýewropa, Ýakyn Gündogar, Aziýa-ýuwaş umman sebitlerini bir bitewi ulag ulgamyna birleşdirýän, ylalaşylan kadalarda we ölçeglerde işleýän Ýewraziýa multimodal ulag we üstaşyr taslamalaryny durmuşa geçirmegiň üstünde işleýär. Elbetde, bu tagallalar düýpli syýasy-diplomatik goldawy, Birleşen Milletler Guramasy derejesinde goldanylmagyny we çözgütleriň kabul edilmegini talap edýär" diýip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy nygtady.

Inklýuziw ulag ulgamynyň döredilmegi halkara söwdanyň, maýa goýum işjeňliginiň artmagyna düýpli ýardam etjekdigi aýdyň görünýär.
Şunuň bilen baglylykda, Gurbanguly Berdimuhamedow Bütindünýä Söwda Guramasy, Bütindünýä banky, Halkara Pul Gaznasy, Yslam ösüş banky, Aziýanyň ösüş banky, Ýewropanyň dikleldiş we ösüş banky, sebit guramalary ýaly halkara maliýe we ykdysady edaralaryna halkara ulag taslamalaryna degerli goldaw bermegi, strategik çözgütleriň kabul edilmegine gatnaşmagy teklip etdi.

"Türkmenistan bu ugurlar boýunça gepleşikleri geçirmäge açykdyr, milli we halkara taslamalaryny amala aşyrmaga bu guramalaryň gatnaşmagy üçin ähli amatly şertleri döretmäge taýýardyr" diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.


şu gün 09:14
233

Türkmenistanyň ilçisi Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

11-nji iýulda Türkmenistanyň Türkiýedäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mekan Işangulyýew Türkiýäniň daşary işler ministriniň orunbasary Ýasin Ekrem Serim bilen duşuşdy. Bu barada diplomatik wekilhanada...

düýn 11:38
12397

Serdar Berdimuhamedow Halk Maslahatynyň mejlisine häzirden taýýarlyk görüp başlamagy tabşyrdy

Şu ýylyň sentýabrynda ýurdumyzda Garaşsyzlyk baýramynyň bellenilýän günlerinde paýtagtymyz Aşgabatda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi hem geçiriler. Bu barada 12-nji iýulda geçirilen giňişleýin...

düýn 09:39
25401

Serdar Berdimuhamedow prokurorlar düzüminde wezipe üýtgeşmelerini geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow prokurorlary wezipä bellemek hem-de boşatmak hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ýustisiýanyň geňeşçisi Begmyrat Nurýagdyýewiç Garryýew Ahal welaýatynyň...

düýn 09:06
17304

Türkmenistanyň Prezidenti Lebap welaýatynyň prokuroryny çalyşdy

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Batyr Nurmyradowiç Wekilow Lebap welaýatynyň prokurory wezipesine bellenilip, Lebap welaýatynyň Kerki etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy. Degişli Permana Prezident Serdar Berdimuhamedow...