Toyota 2023-nji ýylda dördünji gezek Volkswagen-den öňe geçip, satuw we önümçilik boýunça rekord goýdy

  • 31.01.2024 15:04
  • 10624
Toyota 2023-nji ýylda dördünji gezek Volkswagen-den öňe geçip, satuw we önümçilik boýunça rekord goýdy

2023-nji senenama ýylynyň dowamynda Ýaponiýanyň Toyota konserni, şol sanda onuň golçur kompaniýalary Daihatsu we Hino tutuş dünýäde 11,23 mln awtomobil, ýük ulagyny we awtobus satyp, rekord goýdy. Bu görkeziji korporasiýanyň taryhynda iň ýokary görkeziji boldy. Satuwyň ösüşi ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende 7,2%-e barabar diýip, ixbt.com habar berýär.

Toyota dünýäde 10,3 mln awtomobil satyp, yzygider dördünji gezek öz ýakyn bäsdeşi Volkswagen-den öňe geçdi. Volkswagen-iň satuwy 9,24 mln birlik boldy.
Toyota-nyň satuwynyň ösüşi dünýäniň ähli sebitlerinde diýen ýaly islegiň durnukly bolmagy hem-de ýarym geçirijileriň ýetmezçiliginiň azalmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle-de, Toyota kompaniýalar topary 2023-nji ýylda 11,5 mln awtomobil, ýük ulagyny we awtobus çykaryp, önümçiligiň rekord derejesine ýetdi. Bu ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilende, 8,6% ösüşi aňladýar.
Toyota bilen Volkswagen awtomobilleriň global satuwynda öňdebaryjylyk üçin göreşi dowam etdirýär. Toyota 2020-nji ýylda liderlige gaýdyp geldi we iki awtomobil ägirdiniň arasyndaky tapawudy ýylsaýyn artdyrýar.


düýn 12:24
11107

Toyota adamlaryň we sürüjisiz awtomobilleriň arasyndaky gapma-garşylyk barada anime çykarar

Ýaponiýanyň Toyota awtoöndürijisi kompaniýanyň awtomobillerine bagyşlanan GRIP atly bäş bölümli anime serialynyň çykyşyny anons etdi. Kompaniýa serialyň brendiň awtomobillerini ýaş auditoriýa hödürlemäge kömek...

18.02.2024 18:33
8467

Volkswagen kompaniýasy Golf modeliniň ýubileý wersiýasyny çykardy

Volkswagen kompaniýasy sekizinji nesliň täzelenen Golf modeliniň satuwyna başlady we modeliň 50 ýyllygy mynasybetli ýörite wersiýasyny hödürledi. Bu barada nemes awtoöndürijisiniň metbugat gullugyna salgylanyp...

16.02.2024 14:11
38832

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...

14.02.2024 01:09
12658

J.D.Power tarapyndan Toyota Corolla, Camry, 4Runner, Tundra we Tacoma iň ygtybarly awtomobiller hökmünde saýlandy

J.D.Power amerikan agentligi awtomobilleriň ygtybarlylygy boýunça 35-nji ýyllyk Vehicle Dependability Study reýtingini hödürledi. Bu ýyl Toyota kompaniýasy ýeňiş gazandy. Bu barada ixbt.com belleýär. Öz golçur...