Gruziýanyň premýer-ministri Garibaşwili wezipesinden gidýändigini mälim etdi

  • 30.01.2024 22:52
  • 5639
Gruziýanyň premýer-ministri Garibaşwili wezipesinden gidýändigini mälim etdi

29-njy ýanwarda Gruziýanyň premýer-ministri Irakliý Garibaşwili wezipesinden gidýändigini mälim etdi diýip, BBC habar berdi.

"Toparymyz bilen ara alyp maslahatlaşan kararymyz barada halka habar bermek isleýärin, şu gün men premýer-ministr wezipesinden gidýärin" – diýip, Garibaşwili Tbilisidäki hökümet administrasiýasynda geçirilen metbugat ýygnagynda mälim etdi.

Gruziýanyň habar beriş serişdeleri bu karary 26-njy oktýabrda geçiriljek parlament saýlawlary bilen baglanyşdyrýarlar.
Kararyň dolandyryjy “Gruziýanyň arzuwy” partiýasynyň syýasy geňeşinde kabul edilendigi bellenilýär. Hökümet baştutanynyň wezipesini partiýanyň başlygy Irakliý Kobahidze alyp biler.
Garibaşwiliniň özi egindeşlerinden partiýa ýolbaşçylyk etmek teklibini alandygyny, onuň gurultaýynyň 1-nji fewralda geçiriljekdigini aýtdy. Toparyň indi täze wezipeler bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny, şonuň üçin “Gruziýanyň arzuwy”-nyň şu güýzde geçiriljek parlament saýlawlarynda “ynamly” ýeňşe taýyn bolmalydygyny aýtdy.
Irakliý Garibaşwili 2021-nji ýylyň fewralynda Gruziýanyň premýer-ministri wezipesine bellendi. Ondan öň ol bu wezipäni 2013–2015-nji ýyllar aralygynda eýeläpdi. Şol ýyllarda ol “Gruziýanyň arzuwy” partiýasynyň başlygydy.


14.02.2024 17:54
5442

Türkmen ilçisi Gruziýanyň ýazyjylar döredijilik birleşiginiň başlygy bilen duşuşdy

13-nji fewralda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi D.Seýitmämmedow Gruziýanyň ýazyjylar döredijilik birleşiginiň başlygy hanym M.Gonaşwili bilen duşuşyk geçirdi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar...

02.02.2024 14:03
2795

Türkmenistanyň ilçisi Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

31-nji ýanwarda Türkmenistanyň Gruziýadaky ilçisi D.Seýitmämmedow Gruziýanyň Milli Ylymlar akademiýasynyň prezidenti R.Metreweli bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, duşuşygyň maksady Türkmenistan...

06.12.2023 16:29
2082

Türkmenistan Gruziýada TRACECA-nyň Hökümetara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan ilkinji gezek 5-nji dekabrda Tbiliside geçirilen TRACECA-nyň Hökümetara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň mejlisine gatnaşdy. TRACECA-nyň Hökümetara komissiýasynyň hemişelik sekretariatynyň...

01.12.2023 12:11
3148

Türkmenistanyň Adalatçysy Gruziýa iş saparyny amala aşyrdy

Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Ýazdursun Gurbannazarowanyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti 2023-nji ýylyň 29–30-njy noýabrynda Gruziýa iş saparyny amala aşyrdy. Türkmenistanyň Gruziýadaky...