Ýaponiýada Fudzi dagyna çykmak üçin töleg giriziler we syýahatçylaryň sany çäklendiriler

  • 30.01.2024 09:36
  • 5942
Ýaponiýada Fudzi dagyna çykmak üçin töleg giriziler we syýahatçylaryň sany çäklendiriler

Ýaponiýada Fudzi dagyna çykmak üçin töleg we syýahatçylaryň sanyna çäklendirmeler giriziler. Bu barada Yahoo! salgylanyp, rbclife.ru ýazýar. Şeýle çözgüt Ýamanasi prefekturasynyň hökümeti tarapyndan kabul edildi. Täze talaplar 2024-nji ýylyň 1-nji iýulyndan, daga çykmak üçin 70 günlük tomusky möwsüm başlanda güýje girer.

Ilkinji nobatda, bu çäreler Fudziniň demirgazyk eňňidindäki meşhur Ýosida ýodasynda syýahatçylaryň akymyny çäklendirmek üçin girizilýär. Ol ýere gelýänleriň sanynyň ep-esli artmagy sebäpli, ýodada zibilleriň taşlanmagy, tejribesiz alpinistleriň şikes almagy ýaly meseleler ýüze çykyp başlady. Geçen ýyl Fudzi dagyna 221​ 322 syýahatçy çykdy, şolaryň 62%-i (137​ 236) Ýosida ýodasyny saýlap aldy.

“Şeýle-de, Ýamanasi prefekturasy çäklendirmeleriň we tölegiň girizilmegi bilen tejribesiz alpinistleriň dogry dynç almazdan ýokary çalt çykmak synanyşyklarynyň öňüni almak isleýär” – diýip, Yahoo! belleýär.

Alnan serişdeler wulkan atylan ýagdaýynda gaçybatalgalary gurmak we syýahat ýodalaryny saklamak üçin gönükdiriler.

Fudzi Ýaponiýada iň beýik dagdyr (3776 m). Ol Ýaponiýanyň mukaddes nyşany hasaplanýar. Onuň töwereginde we özünde ybadathanalar hem mukaddes ýerler bar. Gadymy döwürlerden bäri Ýaponiýada daga çykmak dini ybadat hasaplanypdyr, şol bir wagtyň özünde Fudzi iň meşhur syýahatçylyk ýerleriniň biridir. 2013-nji ýylda dag ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň obýekti statusyny aldy. Ol Ýaponiýadaky iň uly Honsýu adasynda ýerleşýär.


düýn 09:32
11959

Eýfel diňi syýahatçylar üçin ýapyldy

Eýfel diňiniň işgärleri bu binagärlik ýadygärligini dolandyrmagyň ykdysady strategiýasynyň üýtgedilmegini talap etmek bilen iş taşlaýyş yglan etdiler. Bu barada Agence France Presse salgylanyp, TASS habar berýär...

düýn 07:54
25020

"Türkmenhowaýollary" 4 sany halkara gatnawlaryna arzanlaşyk yglan etdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy täze açylan we hereket edýän Aşgabat – Hoşimin – Aşgabat, Aşgabat – Milan – Aşgabat, Aşgabat – London – Aşgabat we Aşgabat – Frankfurt – Aşgabat halkara ugurlary boýunça awiabiletlere...

19.02.2024 08:26
6865

«BeOnd» awiakompaniýasy Maldiwlere uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» berer

Maldiw adalarynyň premium awiakompaniýasy «BeOnd» uçuş wagtynda ýolagçylara «Apple Vision Pro» enjamyny hödürlär. Bu barada kompaniýanyň web sahypasynda habar berilýär. «Apple Vision Pro» uçuş wagtyndaky güýmenje...

18.02.2024 18:23
8965

Aşgabatdan Kuala-Lumpura we Jidda ilkinji uçuşlar ýerine ýetirildi

Aşgabat – Kuala-Lumpur ugry boýunça uçýan uçar Malaýziýanyň paýtagtyndaky howa menzile gondy. Täze gelen ýolagçylary Türkmenistanyň Malaýziýadaky ilçisi Muhammetnyýaz Maşalow we Malaýziýanyň syýahatçylyk, sungat...