Bil we Melinda Geýts gaznasy palma ýagyna ygtybarly alternatiwany öndürýän başlangyç üçin 3,5 million dollar maýa goýar

  • 30.01.2024 07:46
  • 7892
Bil we Melinda Geýts gaznasy palma ýagyna ygtybarly alternatiwany öndürýän başlangyç üçin 3,5 million dollar maýa goýar

Bil we Melinda Geýts gaznasy Y Combinator tarapyndan goldanýan C16 Biosciences kompaniýasyna 3,5 million dollar maýa goýdy. Bu kompaniýa palma ýagynyň önümçiliginiň ekologiýa üçin zyýanly  telekeçilik işine alternatiwa hödürleýär diýip, Inc. habar berýär.

Geýtsiň granty klimat tehnologiýasyny hem goldaýan Elemental Excelerator täjirçilik däl akseleratordan 1 million dollarlyk çek bilen berilýär.
Palma ýagy önümçilikde giňden ulanylýan çig maldyr, şonuň üçin dünýäde tokaýlaryň köpçülikleýin kesilmegi dowam edýär.
Hamyrmaýany we oba hojalygynyň çig malyny ulanyp, C16 Palmless atly gözellik önümlerinde ulanmak üçin ösümlik ýagynyň alternatiwasyny taýýarlaýar. Maýa goýum başlangyja azyk önümlerinde ulanmak üçin ýagyň täze reseptlerini taýýarlamaga kömek eder. Kompaniýa “galyndylardan we oba hojalygyna degişli däl çig mallardan, şol sanda uglerodyň tutulmagyndan alnan çig mallardan peýdalanmagy teklip edýär.
Tokaýlaryň kesilmegi ählumumy mesele. 2020-nji ýylda geçirilen gözlegde palma ýagy plantasiýalaryndan ýaňa howanyň hapalanmagynyň tutuş awiasiýa pudagyndan gelýän zyýanyň ýarysyna deňdigi anyklandy. Hünärmenler 1850-nji ýyldan bäri kömürturşy gazynyň ähli zyňyndylarynyň üçden bir bölegine tokaýlaryň ýok edilmeginiň sebäp bolandygyny bellediler.
Geýts gaznasyndan we Elemental-dan başga-da, Bill Geýtsiň Breakthrough Energy-si we DCVC C16-nyň öňki maýadarlary bolupdy. C16 şu güne çenli 36,3 million dollarlyk paýnamany, şeýle hem ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň we Agile BioFoundry-nyň üsti bilen 2 million dollarlyk grant serişdäni toplandygyny aýtdy.


25.12.2023 14:12
8295

Bill Geýts 2024-nji ýyl üçin çaklamasyny paýlaşdy. Emeli aň onda esasy orny eýeleýär

Microsoft-y esaslandyrandan ýarym asyr töweregi wagt geçenden soň hem Bill Geýts IT çäginde täsirli şahsyýet we pudagy esaslandyryjylaryň biri bolmagynda galýar. Geýts öz blogynda AI (emeli aň) we innowasiýa hem...

15.12.2023 20:41
14443

Ronaldu belorus studiýasynyň kompýuter oýnuna maýa goýdy

«Al-Nasr» toparynyň portugaliýaly hüjümçisi Kriştianu Ronaldu Belarusyň «Strikerz» atly işläp düzüjiler studiýasyndan täze «UFL» futbol simulýatoryna maýa goýdy. Bu barada lenta.ru habar berýär. Hüjümçi atlary...

25.11.2023 11:34
6502

Geýts emeli aňyň ösüşini üç günlük iş hepdesine geçmek üçin şert hasaplaýar

Geljekde emeli aňyň ösüşi adamzada iş hepdesiniň dowamlylygyny üç güne çenli gysgaltmaga mümkinçilik berer. Şeýle pikiri milliarder Bill Geýts Spotify platformasynda “What Now?” podkasty üçin söhbetdeşlikde aýtdy...

24.01.2023 15:00
21849

Bill Geýts sygyrlaryň howa zyňýan metanyny azaltmak başlangyjyna 12 mln dollar goýdy

Microsoft-y esaslandyryjy Bill Geýts sygyrlaryň howa zyňýan metanyny azaltmak kararyna gelen Awstraliýanyň başlangyjy bolan Rumin8-e maýa goýdy. Bu barada Bloomberg agentligi duşenbe güni habar berdi diýip, TASS ýazýar...