Bil we Melinda Geýts gaznasy palma ýagyna ygtybarly alternatiwany öndürýän başlangyç üçin 3,5 million dollar maýa goýar

  • 30.01.2024 07:46
  • 8317
Bil we Melinda Geýts gaznasy palma ýagyna ygtybarly alternatiwany öndürýän başlangyç üçin 3,5 million dollar maýa goýar

Bil we Melinda Geýts gaznasy Y Combinator tarapyndan goldanýan C16 Biosciences kompaniýasyna 3,5 million dollar maýa goýdy. Bu kompaniýa palma ýagynyň önümçiliginiň ekologiýa üçin zyýanly  telekeçilik işine alternatiwa hödürleýär diýip, Inc. habar berýär.

Geýtsiň granty klimat tehnologiýasyny hem goldaýan Elemental Excelerator täjirçilik däl akseleratordan 1 million dollarlyk çek bilen berilýär.
Palma ýagy önümçilikde giňden ulanylýan çig maldyr, şonuň üçin dünýäde tokaýlaryň köpçülikleýin kesilmegi dowam edýär.
Hamyrmaýany we oba hojalygynyň çig malyny ulanyp, C16 Palmless atly gözellik önümlerinde ulanmak üçin ösümlik ýagynyň alternatiwasyny taýýarlaýar. Maýa goýum başlangyja azyk önümlerinde ulanmak üçin ýagyň täze reseptlerini taýýarlamaga kömek eder. Kompaniýa “galyndylardan we oba hojalygyna degişli däl çig mallardan, şol sanda uglerodyň tutulmagyndan alnan çig mallardan peýdalanmagy teklip edýär.
Tokaýlaryň kesilmegi ählumumy mesele. 2020-nji ýylda geçirilen gözlegde palma ýagy plantasiýalaryndan ýaňa howanyň hapalanmagynyň tutuş awiasiýa pudagyndan gelýän zyýanyň ýarysyna deňdigi anyklandy. Hünärmenler 1850-nji ýyldan bäri kömürturşy gazynyň ähli zyňyndylarynyň üçden bir bölegine tokaýlaryň ýok edilmeginiň sebäp bolandygyny bellediler.
Geýts gaznasyndan we Elemental-dan başga-da, Bill Geýtsiň Breakthrough Energy-si we DCVC C16-nyň öňki maýadarlary bolupdy. C16 şu güne çenli 36,3 million dollarlyk paýnamany, şeýle hem ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň we Agile BioFoundry-nyň üsti bilen 2 million dollarlyk grant serişdäni toplandygyny aýtdy.


08.06.2024 07:06
6474

Bill Geýts Microsoft-dan öňki durmuşy barada kitap çykarar

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts “Başlangyç kod” ady bilen kitap-memuarlary çykarjakdygyny habar berdi. Ol 2025-nji ýylyň fewral aýynda dükan tekjelerinde peýda bolar diýip, telekeçi özüniň Gates...

26.05.2024 18:53
7045

Tomusda haýsy kitaplary okamaly we haýsy filme tomaşa etmeli? Bill Geýtsiň maslahatlary

Milliarder, Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy Bill Geýts tomus üçin her ýylky kitap sanawyny neşir etdi. Olaryň hersiniň ýanyna maslahat beriş hatlaryny goşdy. Sanawa başgalara kömek edýän adamlaryň ýagşy niýetleri...

14.05.2024 21:34
19348

Bill Geýtsiň öňki aýaly Bill we Melinda Geýts gaznasyndan gidýändigini habar berdi

Haýyr-sahawatçy Melinda Frenç Geýts Bill we Melinda Geýts Foundation gaznasynyň egindeş başlygy wezipesinden gidýändigini habar berdi. “Pugta ölçerip-döküp, pikirlenenimden soň, Bill we Melinda Geýts Gaznasynyň...

05.03.2024 22:02
36031

Hindistanda toýdan öňki dabara 151 mln dollar sarp edildi. Myhmanlaryň arasynda Rianna, Bill Geýts we Mark Sukerberg bar

Hindistanda milliarder Mukeş Ambaniniň mirasdüşeri, 28 ýaşly Anant Ambani bilen hindistanly işewür Wiren Merçantyň gyzy Radhiki Merçantyň toýy mynasybetli üç günlük toýdan öňki dabara geçirildi. Ýaşlar geçen ýylyň...