Google mekdepler we mugallymlar üçin täze emeli aň aýratynlyklary görkezdi

  • 29.01.2024 15:22
  • 2716
Google mekdepler we mugallymlar üçin täze emeli aň aýratynlyklary görkezdi

Beýik Britaniýadaky Bett çäresinde Google kompaniýasy emeli aňyň kömegi bilen okuw işini dolandyrmak, elýeterlilik we soraglary hem-de sapak meýilnamalaryny döretmek üçin birnäçe täze aýratynlygy hödürledi. Olaryň hemmesi Google Classroom-da we Youtube-da işleýär diýip, Inc. habar berýär.

Google eýýäm mugallymlara Google Classroom -yň bir bölegi hökmünde YouTube wideolaryna sorag goşmaga rugsat berýär, ýöne AI tizara wagtyň dürli pursatlarynda soraglary teklip etmäge kömek eder. Kompaniýa bu aýratynlygy ilkinji gezek 2023-nji ýylyň iýunynda yglan etdi. Ozal mugallymlar bu aýratynlykdan peýdalanmak üçin öňünden ýüz tutmalydylar.
Kompaniýa jogaplary we umumy maslahatlary döretmek üçin emeli aň ulanýan Practice Sets aýratynlygynyň häzirki wagtda 50-den gowrak dilde elýeterlidigini sözüniň üstüne goşdy.
Şeýle hem, mugallymlar Google formalaryny amaly tabşyryklar üçin uýgunlaşdyryp bilerler.
Kompaniýa Google Workspace, Duet AI üçin döredýän AI guralynyň mugallymlara sapagyň meýilnamalaryny düzmekde kömek edip biljekdigini aýtdy. Google mugallymlaryň indi şu ýylyň ahyrynda synpda dürli toparlary döredip biljekdigini aýtdy. Şeýle hem, olar dürli toparlara dürli wezipeleri belläp bilerler.
Kompaniýa Bett 15-de şu ýylyň ahyrynda satuwa çykjak täze Chromebook-lary hödürlemekçi bolýar. Şeýle hem, Google bar bolan Chromebook-lary täzelär, şonuň üçin talyplar öňdäki tabşyryklary göni baş ekrandan görüp bilerler.


düýn 20:37
3495

Hiç hili ykjam goşundysyz smartfon. Nemes kompaniýasy täze önümini tanyşdyrýar

Germaniýanyň «Deutsche Telekom» kompaniýasy emeli aň (AI) funksiýalary bolan ilkinji smartfonyň çykarylandygyny habar berdi. Bu barada «Android Central» habar berýär. «Deutsche Telekom» korporasiýasy fewral aýynyň...

düýn 19:53
1720

Meizu smartfon öndürmegini bes edýär. Ol “ertirki günüň gurluşyny” döreder

Meizu täze smartfonlary işläp taýýarlamagy bes edýändigini mälim etdi. Munuň deregine kompaniýa öz güýjüni emeli aň tarapyndan dolandyrylýan “ertirki günüň gurluşyny” döretmäge gönükdirmek kararyna geldi. Bu barada ixbt...

düýn 11:15
2183

Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler...

20.02.2024 08:27
3208

«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi...