Margo Robbi Barbiniň stilindäki obrazlar bilen kitap çykarar

  • 23.01.2024 23:52
  • 7782
Margo Robbi Barbiniň stilindäki obrazlar bilen kitap çykarar

Aktrisa Margo Robbi we onuň stilisti Endrýu Mukamal “Barbi” filminiň global promo-syýahatyndan obrazlary öz içine alýan kitaby çykarar. Bu barada Mukamal sosial ulgamlarda habar berdi diýip, gazeta.ru belleýär.

Kitap “Barbi: dünýä syýahaty” adyny aldy. Reliz 8-nji marta meýilleşdirilýär. Kitabyň daşlygynda Margo Robbi Mattel kompaniýasynyň meşhur gurjagynyň obrazynda görkezilýär. Aktrisada ýalpyldawuk üstki geýim, Chanel-iň gülgüne twid geýimi we aýagynda bolsa ökjeli köwüş bar.
Endrýu Mukamal kitaby döretmek pikiriniň 2023-nji ýylyň mart aýynda “Barbi” filminiň metbugat syýahaty üçin Margo Robbiniň garderoby barada pikirlenen wagty peýda bolandygyny aýtdy.

“Bu kitap – söýginiň miwesi. Ol dünýädäki ähli Barbi söýüjilerine we moda muşdaklaryna bagyşlanýar” – diýip, stilist ýazdy.

düýn 23:59
1672

Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary ýangyn zolagyndan halas etmek baradaky dramada baş keşbi janlandyrarlar

“Ýitirilen awtobus” atly täze dramada Mettýu MakKonahi we Amerika Ferrera çagalary tokaý ýangyny zolagyndan halas eden gahrymanlaryň keşbini ýerine ýetirer. Film Kaliforniýada 2018-nji ýylda ştatyň taryhynda iň...

düýn 23:58
1200

“Sezar” baýragynyň ýeňijileri yglan edildi. Ýylyň ýeňijisi “Aşak gaçyşyň  anatomiýasy” boldy

Fransiýanyň Kinematografiýa sungaty akademiýasy Sezar baýragynyň ýeňijilerini yglan etdi. 49-njy baýrak gowşurylyş dabarasy 24-nji fewralda Parižiň “Olimpiýa” teatrynda geçirildi diýip, Variety neşiri habar berýär...

düýn 09:53
6334

Tom Kruz Oskar baýragynyň eýesi Alehandro Inýarritunyň täze filminde oýnar

“Missiýany ýerine ýetirmek mümkin däl” filminiň gahrymany Tom Kruz drama kinosyna gaýdyp gelýär: aktýor Oskar baýragyna eýe bolan režissýor Alehandro Gonsales Inýarritunyň (“Guş-adam”, “Diri galan”) täze filminde...

düýn 09:52
19760

Kongoly “göze ilmezek” guşuň ilkinji suraty peýda boldy. Ol "ýitirilen" görnüşleriň sanawyna girizilipdi

Kongoda geçirilen ekspedisiýa 20 ýyllap göze ilmän galan sary hüpükli, tuwulga kelle guşuň (Prionops alberti) seýrek görnüşini bellige aldy. Açyk sary “tuwulgaly” gara guş öň “ýitirilen” diýip hasaplanýardy. "Haýtek"...