Türkmenistanyň Özbegistan bilen daşary söwda dolanyşygy 1 mlrd dollardan geçdi

  • 23.01.2024 14:50
  • 6126
Türkmenistanyň Özbegistan bilen daşary söwda dolanyşygy 1 mlrd dollardan geçdi

2023-nji ýylyň jemi boýunça Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky haryt dolanyşygy 1,0 mlrd dollardan geçdi. Bir ýyl ozal ol 926,3 mln dollara barabar bolupdy, görkeziji tas 74 mln dollar artdy. Şeýle netijeler Özbegistanyň prezidentiniň ýanyndaky Statistika agentliginiň maglumatlaryndan gelip çykýar.

Haryt dolanyşygy 2017-nji ýylyň özara söwda görkezijilerinden bäş esse ýokarydyr. Şol bir wagtyň özünde, bu mukdaryň köp bölegini Türkmenistandan import düzýär – 923,2 mln dollar. Özbegistan biziň ýurdumyza 171,2 mln dollarlyk haryt iberdi. Şeýlelik bilen, Türkmenistan ýurduň söwda hyzmatdaşlarynyň arasynda altynjy orny eýeleýär.
Mundan başga-da, Türkmenistan işewür syýahatçylaryň gelim-gidim reýtinginde birinji orny eýeleýär – geçen ýyl Özbegistana täjirçilik maksatlary bilen 40 müňden gowrak türkmen raýaty bardy.
Ýatlap geçsek, iki goňşy ýurduň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň we Özbegistanyň Horezm welaýatynyň galtaşýan çägini gurşap aljak serhetýaka söwda zolagyny döretmek barada ylalaşypdylar.


24.02.2024 22:20
10862

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
23421

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15713

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6123

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...