Türkmenistan Owganystan bilen Hyratdaky kiçi elektrik bekediniň kuwwatyny artdyrmagy maslahatlaşýar

  • 19.01.2024 14:13
  • 6834
Türkmenistan Owganystan bilen Hyratdaky kiçi elektrik bekediniň kuwwatyny artdyrmagy maslahatlaşýar

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň halkara energetika taslamalary bölüminiň başlygy Myrat Artykow Owganystanyň “DABS” energetika korporasiýasynyň ýolbaşçylary bilen Nur-al-Jihad kiçi elektrik bekediniň kuwwatyny artdyrmak meýilnamasyny durmuşa geçirmek meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berdi.

Bellenişi ýaly, türkmen elektrik energiýasynyň goňşy ýurduň demrgazyk-günbatar sebitine iberilmegi netijesinde sebitiň elektrik üpjünçilik meseleleri çözüldi. Bu bolsa öz gezeginde, senagat we oba hojalyk önümçiliginiň ösüşine özüniň oňyn täsirini ýetirdi.
Kompaniýanyň wekilleri kiçi elektrik stansiýasy bilen bagly teklipleriň üstünde işlemek mümkinçilikleri boýunça ýüz tutdy. Bellenişi ýaly, degişli kiçi elektrik bekediniň önümçilik kuwwatyny 110-dan 220 kilowolta çenli artdyrmak göz öňünde tutulýar.


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
755

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...