Hytaýyň ilaty 2023-nji ýylda 2,08 mln adam azaldy

  • 18.01.2024 17:13
  • 6413
Hytaýyň ilaty 2023-nji ýylda 2,08 mln adam azaldy

2023-nji ýylda Hytaýyň ilatynyň sany 2,08 mln adam azalyp, 1,40967 mlrd adam boldy. Bu barada HHR-iň Döwlet statistika edarasyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Ýaýradylan hasabatda bellenilişi ýaly, ýylyň dowamynda häkimiýetler ýurtda 9,02 mln täze doglan çagany hasaba aldylar, 11,10 mln adam aradan çykdy. Çaga dogluş we ölüm koeffisiýenti, degişlilikde, 6,39 we 7,87 promille boldy.
Hytaýyň ilatynyň düzüminde erkekleriň sany 720,32 mln adam (0,2% azalma), zenanlaryň sany 689,35 mln adam (0,04% azalma). Zähmete ukyply raýatlaryň paýy (16 ýaşdan 59 ýaşa çenli) 61,3%-e barabar we bu 2022-nji ýyldakydan 0,7 göterim punkt azdyr. Ýurtda 65 ýaşdan uly adamlaryň sany 3,3% artyp, 216,76 mln adama ýetdi.
Statistika laýyklykda, 2023-nji ýylda HHR-iň şäherleriniň ilaty 1,2% artyp, 932,67 mln adama ýetdi. Oba ýerlerinde 447 mln adam ýaşaýar (2,8% azalma).
2022-nji ýylda Hytaýyň ilaty soňky 60 ýylda ilkinji gezek azalyp başlady. 12 aýda onuň sany 850 müň adam azaldy.


18.02.2024 15:20
13004

Gazagystan goňşy ýurtlar bilen serhetlerden geçiş prosesini çaltlaşdyrar

Gazagystanyň HHR, Özbegistan we Türkmenistan bilen serhetlerinden geçiş wagty 30 minuta çenli azaldylar. Bu eýýäm başlanan barlag-geçiriş nokatlarynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde mümkin bolar diýip, Kazinform...

16.02.2024 11:54
8350

Hytaýda Ýanszy derýasynyň üstünden futuristik iki gatly köpri guruldy

Hytaýyň Çunsin şäherinde Ýanszy derýasynyň üstünden futuristik iki gatly köpri guruldy. Ol şäheriň iň köp gelim-gidimli ýerine öwrüldi: şäheriň ýaşaýjylary we syýahatçylar özüňi «Interstellar» atly ylmy-fantastik...

13.02.2024 23:41
3936

Hytaýda Ýaşyl agaç aždarha ýyly başlandy

Hytaýda Ýaşyl agaç aždarhasy ýyly başlandy. Bu ýylda ýurtda ruhubelentlige we innowasiýalara garaşylýar, şeýle hem bu ýylda mümkinçilikleriň hem-de kynçylyklaryň köp boljakdygy bellenilýär. Gündogar senenamasyna...

06.02.2024 15:47
4049

Aşgabatda Hytaýyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçirildi

5-nji fewralda Aşgabatda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet ýylynyň ýapylyş dabarasy geçirildi. Bu waka mynasybetli dostlukly döwletiň wekilçilikli topary ýurdumyza geldi. Onuň düzüminde ugurdaş...