Elman Tagaýew Türkmenistanda geçen möwsümiň iň gowy futbolçysy boldy

  • 16.01.2024 11:55
  • 13326
Elman Tagaýew Türkmenistanda geçen möwsümiň iň gowy futbolçysy boldy

“Ahal” futbol toparynyň oýunçysy Elman Tagaýew Türkmenistanda geçen möwsümiň iň gowy futbolçysy, “Arkadag” toparynyň hüjümçisi Didar Durdyýew bolsa, milli çempionatyň iň gowy hüjümçisi diýlip yglan edildi. Bu karar, ses berişligiň netijelerine esaslanyp, ýurduň futbol boýunça ýokary ligasynyň wekilleri we sport žurnalistleri tarapyndan kabul edildi.

Türkmenistanyň Futbol federasiýasy tarapyndan esaslandyrylan “fair-play” baýragy iň arassa, düzgün-tertipli oýunlary görkezen “Altyn Asyr” futbol toparyna gowşuryldy. Bu barada Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti habar berýär.
Türkmenistanyň futbol çempionatynyň iň ökde futbolçylarynyň 22-siniň sanawy şular diýlip kesgitlendi:
Birinji düzümde Rasul Çaryýew («Arkadag») – derwezeçi; Güýçmyrat Annagulyýew, Abdy Bäşimow (ikisi-de «Arkadag»), Hakmuhammet Bäşimow, Şöhrat Söýünow (ikisi-de «Ahal») – goragçylar; Welmyrat Ballakow, Arslanmyrat Amanow, Begmyrat Baýow (hemmesi «Arkadag»), Elman Tagaýew («Ahal») – ýarymgoragçylar; Didar Durdyýew («Arkadag»), Wahyt Orazsähedow («Altyn asyr») – hüjümçiler.
Ikinji düzümde Rahat Japarow ( «Ahal») – derwezeçi, Ybraýym Mämmedow, Mekan Saparow (ikisi-de «Arkadag»), Ata Geldiýew («Ahal»), Zafar Babajanow («Altyn Asyr») – goragçylar; Şanazar Tirkişow («Arkadag»), Magtymberdi Berenow («Nebitçi»), Yhlas Magtymow («Şagadam»), Ahmet Ataýew («Altyn asyr») – ýarymgoragçylar; Altymyrat Annadurdyýew («Arkadag»), Hojanazar Gurbanow (Aşgabat») – hüjümçiler.


şu gün 06:54
1592

Gazagystanda Madridiň “Atletikosynyň” futbol akademiýasy peýda bolar

Gazagystanyň Baştutany Kasym-Žomart Tokaýew Madridiň “Atletiko” futbol klubunyň prezidenti Enrike Sereso Torres bilen duşuşdy. Olar ýurtda ispan klubunyň futbol akademiýasyny açmak meselesini maslahatlaşdylar diýip...

şu gün 06:48
2072

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

düýn 13:35
9176

Ançelottiniň sözleri “nädogry kabul edildi”: “Real” Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşar

Madridiň “Realy” öz saýtynda 2025-nji ýylda ABŞ-da 32 toparyň gatnaşmagynda geçiriljek Klublaýyn dünýä çempionatyna gatnaşýandygyny resmi taýdan tassyklady. Öň, “Il Giornale” neşiri toparyň baş tälimçisi Karlo...

11.06.2024 15:16
12549

Ýewro-2024 taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen çempionat bolar: çipli top, emeli aň we akylly bilezik

14-nji iýunda, anna güni 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlar. Bu ýyl Germaniýanyň 10 şäherinde geçiriljek bu ýaryş taryhda tehnologiýa taýdan iň ösen ýaryş bolup biler. UEFA oýny çaltlaşdyrmak...