Hytaýda smartfonlar üçin ýadro batareýasy döredildi. Ol 50 ýyl zarýad saklaýar

  • 15.01.2024 17:48
  • 16341
Hytaýda smartfonlar üçin ýadro batareýasy döredildi. Ol 50 ýyl zarýad saklaýar

Hytaýyň «Betavolt» startap kompaniýasy 50 ýyllap elektrik energiýasyny öndürip biljek täze «baky» batareýany döretdi. Bu barada lenta.ru «Independent» neşirine salgylanyp habar berýär.

Pekinde ýerleşýän «Betavolt» kompaniýasy özüniň 63 ýadro izotopyny öz içine alýan ýadro batareýasynyň dünýäde atom energiýasynyň miniatýurizasiýasynyň ilkinji nusgasydygyny aýtdy.
Startap kompaniýanyň wekilleri täze nesil batareýanyň eýýäm synagdan geçirilýändigini we ahyrky netijede smartfonlar hem-de dronlar ýaly täjirçilik maksatly enjamlar üçin köpçülikleýin öndüriljekdigini habar berdiler.
«Betavolt» ýadro batareýalary aerokosmiki senagatyň, emeli aňyň, lukmançylyk enjamlarynyň, mikroprosessorlaryň, öňdebaryjy datçikleriň, kiçi dronlaryň we mikrorobotlaryň uzak möhletleýin energiýa üpjünçiligi boýunça zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler» diýlip, kompaniýanyň metbugat beýanynda bellenilýär.


17.02.2024 23:55
13892

Hytaýda gaýtadan ulanylýan ilkinji raketa noýabr aýynda uçurylar, ýöne onuň  yzyna gaýdyp gelmezligi hem mümkin

Hytaýyň Galactic Energy kompaniýasy ilkinji gaýtadan ulanylýan “Pallada-1” raketasyny 2024-nji ýylyň noýabr aýynda orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, SCMP habar berýär. Bu ýurtda şu zeýilli ilkinji uçuryş bolar...

17.02.2024 12:44
33714

Hytaýda 100 mln ýyl mundan öň ýaşap, daşa öwrülip galan "göwreli" gurbaga tapyldy

Hytaýda paleontologlar 100 million ýyl mundan ozal ýaşap geçen Gansubatrachus qilianensis görnüşindäki gurbaganyň daşa öwrülen galyndylaryny tapdylar. Dinozawrlaryň döwürdeşiniň garnyndan ýumurtga tapyldy diýip...

17.02.2024 12:10
7066

Hytaý ýene birnäçe ýyldan Aýda kiçiräk mellek döretmegi meýilleşdirýär

Hytaýyň Milli kosmos edarasy (CNSA) 2028-nji ýyla meýilleşdirilen “Çane-8” Aý missiýasy barada maglumat berdi. Ol Ýeriň hemrasynda ösümlikli ekoulgamlaryň döredilmegini göz öňünde tutýar. Bu barada kosmos edarasynyň...

15.02.2024 23:14
2842

Neýroulgamlar Hytaýda mekdep okuwçylarynyň barlag işlerini barlap başlady

Hytaýly mugallymlar barlag işlerini barlamak üçin emeli aň ulgamyny ulanyp başladylar. Neýroulgam ykjam goşundy görnüşinde ulanylýar. Işi barlamak üçin smartfony bellikler edilen kagyzyň ýüzüne tutmaly. Ondan soň...