Microsoft Notepad-e AI aýratynlyklaryny goşdy. Ol tekstiň özüni täzeden ýazyp biler

  • 15.01.2024 08:54
  • 2449
Microsoft Notepad-e AI aýratynlyklaryny goşdy. Ol tekstiň özüni täzeden ýazyp biler

Microsoft öz  programmalarynyň köpüsine emeli aňy yzygiderli girizýär. Öň AI funksiýalary Paint-de peýda bolupdy, indi Notepad-e ornaşdyryldy diýip, IXBT.com habar berýär.

Täze Cowriter funksiýasy ulanyja teksti isleg boýunça täzeden ýazmaga, gysga ýa-da, üýtgedip, has göwrümli etmäge kömek eder.
Täzelik Notepad 11.2312.17.0 wersiýasynda amala aşyryldy (bu beta-wersiýa). Cowriter-iň Notepad-yň ulanyjy wersiýasynda haçan peýda boljakdygy barada entek habar berilmedi.


04.02.2024 23:56
6345

Emeli aň çaganyň gözleri we gulaklary arkaly dil öwrendi

Nýu-Ýork uniwersitetiniň gözlegçiler topary çaganyň gözleri we gulaklary arkaly multimodal emeli aň (AI) ulgamyna tälim bermek bilen özboluşly synag geçirdi. Synag wagtynda bir çaganyň gündelik durmuşyndan alnan...

29.01.2024 21:43
4754

Google täze nesil emeli aňly wideo generatoryny döretdi

«Google» amerikan korporasiýasynyň «Google Research» bölüminiň emeli aň ulgamy boýunça hünärmenleri «Lumiere» atly tekste esaslanýan wideokontent generatoryny döretdiler. Topar öz işleri baradaky hasabaty «arXive»...

22.01.2024 12:24
1669

Insaýder: Google-yň çat-boty şekilleri döretmegi öwrendi

Google-yň Bard çat-botunda şekil döretmek üçin täze aýratynlyk peýda bolar. Abraýly insaýderleriň biri emeli aňly çat-botuň täze mümkinçiliklerini habar berip, entek žurnalda çykarylmadyk üýtgeşmäni paýlaşdy diýip...

12.01.2024 15:10
3406

Filosofiýany ara alyp maslahatlaşyp biljek neýroulgam döredildi

Immanuil Kant adyndaky Baltika federal uniwersitetiniň (BFU) hünärmenleri filosofiýa degişli temalar boýunça gürrüňdeşlik  geçirmäge ukyply neýro ulgamyny döretdiler. TASS bu barada rus uniwersitetiniň metbugat...