HYYÖU IV açyk matematika olimpiadasyna gatnaşjaklaryň arzalaryny kabul edip başlady

  • 12.01.2024 15:04
  • 3717
HYYÖU IV açyk matematika olimpiadasyna gatnaşjaklaryň arzalaryny kabul edip başlady

Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti (HYYÖU) Türkmenistanyň hem daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçiriljek IV açyk matematika olimpiadasyna gatnaşjaklaryň arzalaryny kabul edip başlady.

Paýtagtymyzdaky uniwersitet matematika ugrundan okaýan, bu ders bilen gyzyklanýan we oňa höwes bildirýän ähli talyplary olimpiada gatnaşmaga çagyrýar. Oňa gatnaşmak üçin her ýokary okuw mekdebinden ýüz tutjaklaryň sany çäklendirilmeýär. Olimpiada HYYÖU-da şu ýylyň 3-nji martyndan 8-njy marty aralygynda geçiriler. Olimpiadanyň resmi dili türkmen we iňlis dilleridir. Matematika bäsleşiginiň çäginde şahsy we toparlaýyn ýaryşlar geçiriler.
Şahsy ýaryşlar oňa gatnaşýanlary «A» we «B» toparlara böler. «A» topar ýokary okuw mekdeplerde matematika we kompýuter ylymlary boýunça bilim alýan talyplar üçin niýetlenendir. «B» topar başga ugurlar boýunça okaýan talyplary öz içine alar. Bäsdeşlere kynçylyk derejesi boýunça olimpiada gatnaşmak üçin beren arzasynda görkezen toparyna laýyk gelýän 6 mesele we olary çözmek üçin 240 minut (4 sagat) wagt teklip ediler.
Toparlaýyn ýaryşlara, hünärine bagly bolmazdan, hersi 4 adamdan köp bolmadyk talyp toparlary gatnaşar. Toparlara 120 minut wagtda (2 sagatda) çözmek üçin 10 tabşyryk berler.
Olimpiada gatnaşmak isleýänler guramaçy okuw jaýynyň resmi saýtynyň Akademiýa/Ýaryşlar bölüminde hasaba alynýar, şol ýerde-de olimpiadanyň jikme-jik rejenamasy we düzgünleri, bäsleşige gatnaşmak üçin zerur resminamalaryň nusgalary, şeýle hem beýleki peýdaly maglumatlar ýerleşdirilipdir. Mundan başga-da, goşmaça maglumatlary +993 65 80 99 06 belgili telefon we iuhdolympiads@gmail.com elektron poçta arkaly alyp bilersiňiz.


şu gün 07:40
2425

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Kataryň Bilimler şäheriniň iş tejribesi bilen tanyşdy

Bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýetiniň Katar Döwletine amala aşyrýan gulluk-iş saparynyň çäklerinde ýurduň iri bilim merkezi – Bilimler şäheriniň ýolbaşçylary bilen...

şu gün 06:44
1345

Okuw merkezleriniň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça bäsleşigiň Aşgabat we Ahal welaýat tapgyry geçirildi

Golaýda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä diller institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan eýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli görnüşdäki gysga möhletli okuwlary guraýan bilim edaralarynda...

26.02.2024 11:39
6851

Türkmenistanyň Bilim ministri Dohada katarly kärdeşi bilen duşuşyk geçirdi

Doha saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň bilim ministri Baýramgül Orazdurdyýewa katarly kärdeşi Ali Al Jabr Al Nuaými bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň dowamynda taraplar bilim ulgamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy...

21.02.2024 07:49
9144

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...